(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Spausdinti

Mokėjimo prašymai

Mokėjimo prašymus teikia visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos investicines priemones. Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką.
 
 
Mokėjimo prašymų tipai
 
  • Avansinis mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia NMA prašydamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos avansu, t. y. dar nepatyrus projekte numatytų išlaidų.
  • Tarpinis mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, teikiamas NMA laikantis paramos sutartyje ar paramos paraiškoje nustatytų terminų, kuriame paramos gavėjas prašo apmokėti dalį projekte numatytų ir patirtų išlaidų.
  • Galutinis mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, teikiamas NMA laikantis paramos sutartyje ar paramos paraiškoje nustatytų terminų, kurį paramos gavėjas teikia baigęs įgyvendinti projektą. Galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamos visos per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos. Jei paramos gavėjui buvo išmokėtas avansas, jį NMA išskaičiuoja iš galutiniame mokėjimo prašyme tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
 
Išlaidų apmokėjimo būdai
 
  • Išlaidų kompensavimo būdas – taikant šį būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų lėšų ir NMA teikia mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
  • Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas – šis būdas gali būti taikomas biudžetinių įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų įgyvendinamiems projektams, kai toks paramos gavėjas negali pradėti įgyvendinti projekto iš nuosavų lėšų. Gavęs avansą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir (arba) jų patvirtintomis kopijomis teikia NMA ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos paramos gavėjas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, per 5 darbo dienas, pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui, jis privalo grąžinti avansą NMA.
  • Sąskaitų apmokėjimo būdas – šis būdas gali būti taikomas projektams, kuriems įgyvendinti paramos gavėjas sudaro darbų, paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais. Paramos gavėjas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar tiektas prekes ir, apmokėjęs nuosavo indėlio dalį, kartu su mokėjimo prašymu ir kitais reikalaujamais dokumentais pateikti ją NMA. Gavęs paramos lėšas, privalo per 5 darbo dienas išmokėti šias lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir išsiųsti NMA pranešimą apie apmokėjimą, pridėdamas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
 
Išlaidas pagrindžiantys dokumentai
 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 30 d. 13:09