(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Kontrolė

Spausdinti

Patikros vietoje

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai atlikdami patikras vietoje kontroliuoja, kaip paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų.
 
Patikra vietoje – Agentūros darbuotojų atliekamas pareiškėjo ar paramos gavėjo paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kt. pateiktų duomenų, dokumentų, investicijų ir veiklų patikrinimas žuvininkystės projekto įgyvendinimo vietoje.
 
Informavimas apie patikros vietoje atlikimą
 
Nors NMA specialistams teisės aktuose nėra numatyta prievolė informuoti pareiškėją apie numatomą atlikti patikrą vietoje, tačiau dažniausiai apie patikrą vietoje pranešama iš anksto. Tikrintojas, informuodamas pareiškėją/paramos gavėją apie numatomą atlikti patikrą vietoje, nurodo, kokie dokumentai bus tikrinami.
 
Patikros vietoje tikslas  
 
Patikros vietoje tikslas – įsitikinti: ar pareiškėjo/paramos gavėjo nurodyti duomenys atitinka tikrovę, ar  mokėjimo prašyme pateiktos išlaidos atitinka faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, pagrįstus apskaitos ar kitais dokumentais,  bei išvengti netikslumų ar galimų paramos sąlygų nesilaikymo atvejų. Atliekant patikras vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.
 
Patikros vietoje užbaigimas
 
Atlikdami patikrą vietoje, NMA specialistai parengia patikros vietoje ataskaitą, kurioje pateikiami patikros vietoje rezultatai, o paramos gavėjas savo parašu patvirtina, kad yra supažindintas su patikros vietoje rezultatais Pareiškėjas/paramos gavėjas apie patikros vietoje rezultatus informuojamas raštu, jeigu atlikus patikrą vietoje yra nustatyti neatitikimai. Siunčiamame pranešime su patikros vietoje ataskaitos kopija nurodoma, kad pareiškėjas turi teisę NMA darbuotojo priimtus sprendimus, veikimą ar neveikimą, susijusius su patikra vietoje, apskųsti NMA direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 8 d. 14:26