(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa

Spausdinti

Projektų įgyvendinimas

Projektų ir paramos sutarties pakeitimai
 
Projektų vykdytojai nuo paramos sutarties pasirašymo/sprendimo skirti paramą, kaip nustatyta konkrečiose priemonės įgyvendinimo taisyklėse, iki projekto priežiūros laikotarpio pabaigos privalo įgyvendinti projektus taip, kaip numatyta paraiškoje, verslo plane ir sutartyje. Paramos gavėjai turi laikytis visų prisiimtų įsipareigojimų bei pasiekti numatytus projekto tikslus bei uždavinius. Taip pat be rašytinio NMA sutikimo pareiškėjai įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos. Iškilus poreikiui keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, paramos gavėjas privalo raštu pateikti NMA motyvuotą prašymą pakeisti projektą ir (arba) paramos sutartį. Prašymai turi būti pateikiami taisyklėse/sutartyje numatytais terminais. NMA turi teisę pritarti prašymui, pritarti prašymui iš dalies arba su sąlygomis, bei nepritarti paramos gavėjo prašymui. Vertindama prašymą keisti projektą/sutartį, NMA turi teisę prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui. Paramos gavėjas yra įsipareigojęs NMA nustatytais terminais teikti prašomą informaciją bei dokumentus.
 
Paramos gavėjas privalo derinti visus projekto pakeitimus su NMA bei nedelsdamas pranešti apie bet kurių duomenų pasikeitimą (neužmirštant kontaktinių duomenų, įmonės akcininkų, vadovų pasikeitimų, banko sąskaitos ir kt.).
 
Projekto viešinimas
 
Paramos gavėjai privalo viešinti gaunamą paramą ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet ir visą projekto priežiūros laikotarpį.
 
 
Projektų įgyvendinimo ataskaitos
 
  • Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita
 
Paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, teikdami galutinį mokėjimo prašymą, projektą administruojančiam Agentūros padaliniui turi pateikti ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
 
  • Metinė ataskaita
 
Paramos gavėjai, baigę įgyvendinti investicinius projektus ir vykdantys projekto veiklą,  kiekvienais metais turi pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą ir finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.
 

 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 15 d. 08:31