(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa

Spausdinti

Apie programą

 
 
2007–2013 m. paramos lėšos Lietuvos žuvininkystės sektoriui skiriamos iš Europos žuvininkystės fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą (Veiksmų programa), kuriai įgyvendinti iš viso skirta 72,2 mln. eurų.

Šia programa siekiama skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą ir konkurencingumo didinimą, užtikrinti ekonominį, aplinkos apsaugos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą. Išmokėta parama pagal Veiksmų programos priemones 2007–2013 m. siekia 56,2 mln. eurų.
 
Nacionalinis strateginis planas, veiksmų programa ir administravimo taisyklės:
 
 
Veiksmų programos prioritetinės kryptys, tikslai ir priemonės
 
Siekiant plėtoti Lietuvos Žuvininkystės sektorių pagal Bendrą žuvininkystės politiką, įgyvendinant bendrą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos tikslą, įgyvendinamos priemonės pagal penkias prioritetines kryptis:
 
1. Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės. Tikslas – suderinti žvejybos pajėgumus su žvejybos galimybėmis ir sukurti modernų, konkurencingą bei efektyvų žvejybos laivyną.
 
Priemonės:
 
1.1 Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui. Pagal šią priemonę parama teikiama:
 
 · Žvejybos laivų atidavimui į metalo laužą;
 
Paramos paraiškas gali teikti žuvininkystės įmonė, žvejojanti Baltijos jūros priekrantėje, kuriai nuosavybės teise priklauso nors vienas žvejybos laivas (kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1198/2006 3 straipsnio c punkte).
 
 · Žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklai.
 
Paramos paraiškas gali teikti žuvininkystės įmonė, žvejojanti Baltijos jūros priekrantėje, kuriai nuosavybės teise priklauso nors vienas žvejybos laivas (kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1198/2006 3 straipsnio c punkte).
 
1.2 Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas
 
Paramos paraiškas gali teikti žvejybą atvirojoje Baltijos jūroje vykdančios įmonės, kurioms įtakos turės žvejybos dienų ribojimo reikalavimai, atsiradę siekiant išsaugoti žuvų išteklius, apsaugoti visuomenės sveikatą, ar valstybei narei nusprendus uždrausti žvejybą, įvykus stichinei nelaimei, ar kitam išskirtiniam įvykiui.
 
1.3 Žvejybos laivų modernizavimas
 
Paramos gavėjai - žvejybos laivų savininkai ir žvejybos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje, atviroje Baltijos jūroje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse. Esminiai reikalavimai: Modernizuojami laivai turėtų būti 5metų ar senesni.  Vieno žvejybos laivo modernizavimui per visą 2007 – 2013 m. laikotarpį skiriama suma negali viršyti kompensacijos už žvejybinės veiklos nutraukimą visam laikui sumos.
 
  1. Socialinio – ekonominio pobūdžio priemonės:
 
 · Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui;
 
Paramos gavėjai – fiziniai asmenys, ne trumpiau kaip 12 mėnesių per pastaruosius dvejus metus, skaičiuojant atgal nuo paramos, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ veiklos sritis „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“ ir „Žvejybos laivų perorientavimas kitai ne žvejybos veiklai“ skyrimo patvirtinimo dienos, dirbę žvejais žvejybos laivuose, žvejojančiuose tolimuosiuose jūrų vandenyse ar žvejybos įmonėse, kurių žvejybos laivai žvejoja Baltijos jūros priekrantėje ir kurių žvejybos veikla buvo nutraukta visam laikui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ veiklos sritis „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“ ir „Žvejybos laivų perorientavimas kitai ne žvejybos veiklai“.
 
 · Kompensacijos už ankstyvą pasitraukimą iš žvejybos sektoriaus;
 
Paramos gavėjai – žvejai, 55 m. amžiaus, kurie išdirbo žuvininkystės sektoriuje ne mažiau nei 10 metų. Kompensacija mokama iki bus sulaukta pensinio amžiaus pagal Lietuvos įstatymus.
 
 · Parama jauniems žvejams.
 
Paramos gavėjai – žvejai, jaunesni kaip 40 metų, kurie gali įrodyti, kad žvejais yra išdirbę ne mažiau nei 5 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, ir kurie pirmą kartą įsigyja žvejybos laivą. Esminiai reikalavimai: įsigyjamas laivas turi būti 5 – 30 metų senumo, bei bendras jo ilgis mažesnis nei 24 m.
 
2. Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara. Tikslas – plėtoti akvakultūrą, suderinti žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais ir suderinti konkurencingą vidaus vandenų žvejybos laivyną, plėtoti žuvų perdirbimą, didinant sektoriaus produktų konkurencingumą rinkoje. Priemonės:
 
2.1 Akvakultūra:
 
 · Investicijos į akvakultūros įmones.
 
Paramos gavėjai - labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti versline akvakultūrą.
 
 · Vandens aplinkosaugos priemonės.
 
Paramos gavėjai - fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys versline akvakultūra.
 
2.2 Žvejyba vidaus vandenyse. Pagal šią priemonę parama teikiama:
 
 · Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas.
 
Paramos gavėjai –  fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys verslinės žvejybos veiklą Kuršių mariose, ir kuriems laivas (kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1198/2006 3 straipsnio c punkte) priklauso nuosavybės teise ir yra įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.
 
 · Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą.
 
Paramos gavėjai -  juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivą (-us), įregistruotą (-us) Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, bei žvejojantys Kauno ar Kuršių mariose, įtraukti į Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno ar Kuršių  mariose, sąrašą.
 
 · Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą.
 
Paramos gavėjai –  fiziniai ar juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką, pakrantę ar jų dalis nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos arba patikėjimo teise.
  
2.3 Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara;
 
Paramos gavėjai – labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės ir didelės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės produktų perdirbimu.
 
3. Bendro intereso priemonės. Tikslas – skatinti sektoriaus įmonių ir pripažintų gamintojų organizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą, saugoti ir plėtoti gyvuosius vandens išteklius, užtikrinti žvejybos uostų, prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų plėtrą. Priemonės:
 
3.1 Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos.
 
Paramos gavėjai – fiziniai ar juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką ar jų dalis nuosavybės nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo teise.
 
3.2 Kolektyviniai veiksmai:
 
 · Parama gamintojų organizacijų steigimui, restruktūrizavimui ir kokybės gerinimo planų įgyvendinimui.
 
Paramos gavėjai - pripažintos žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos.
 
 · Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos.
 
Paramos gavėjai - viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos (žuvininkystės sektoriaus asociacijos, studijų ir mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų įstaigos ir t. t.), registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir pradėję vykdyti savo veiklą ne vėliau kaip likus vieneriems metams (t. y. 365 dienoms) iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
 
 · Parama bendro intereso priemonėms.
 
Paramos gavėjas - Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 
 · Parama eksperimentinės Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijos pagal Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą sukūrimui.
 
Paramos gavėjas - Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 
 · Parama žuvininkystės darbuotojų mokymams.

Paramos gavėjai – žuvininkystės interesams atstovaujantys privatūs arba viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos.
 
3.3 Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės;
 
Paramos gavėjas – Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 
 · Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti.
 
Paramos gavėjas - Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 
3.4 Bandomieji projektai.
 
Paramos gavėjai – žuvininkystės sektoriaus interesams atstovaujantys privatūs arba viešieji juridiniai asmenys, tarp jų pripažintos gamintojų organizacijos, žvejybos, žuvų perdirbimo, akvakultūros įmonių asociacijos ar Priemonei įgyvendinti valstybės paskirtos kompetentingos institucijos, bendradarbiaujant su mokslo ar techninėmis įstaigomis.
 
4. Tvari žuvininkystės regionų plėtra. Tikslas – žuvininkystės regionų tvari plėtra ir gyvenimo kokybės juose gerinimas vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu.
 
 · Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti.
 
Paramos gavėjai – ŽRVVG (žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė).
 
 · Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas.
 
Paramos gavėjai - Žuvininkystės sektoriaus atstovai (fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys) bei Viešieji juridiniai asmenys (viešosios valdžios institucijos, VšĮ, NVO , asociacijos).
 
 · Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimas

Paramos gavėjai - ŽRVVG, turinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintą strategiją.
  
5. Techninė parama. Tikslas – užtikrinti tinkamą ir skaidrų EŽF ir nacionalinės paramos lėšų naudojimą. 
 
Paramos gavėjai – Veiksmų programą administruojančios institucijos.
 
Daugiau informacijos apie paramos žuvininkystės sektoriui mokėjimą, paramos skyrimo sąlygas, sankcijas už šių sąlygų nesilaikymą ir kt. galite rasti skiltyje Įgyvendinimo taisyklės.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 8 d. 08:46