(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER) (2023 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-31
Bendrasis tikslas – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą.
 
Specialieji tikslai:
  • skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę;
  • prisidėti prie kitų tikslų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 6 straipsnyje.
Kompleksinis tikslas – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.
 
Remiama VPS vykdytojos veikla, susijusi su:
  • vietos projektų įgyvendinimu;
  • VPS įgyvendinimo administravimu ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS;
  • teritoriniu ir (arba) tarptautiniu VVG bendradarbiavimu. 
Paramos gali kreiptis VVG, kuri kartu su paraiška pateikia NMA vertinti parengtą VPS.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 74 896 370 Eur paramos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. kovo 1 d. 09:06