Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Spausdinti

Projektų viešinimas / sutarties keitimas / ataskaitos

Projektų ir paramos sutarties pakeitimai
 
 
Paramos gavėjai nuo paramos sutarties pasirašymo/sprendimo skirti paramą, kaip nustatyta konkrečiose priemonės įgyvendinimo taisyklėse, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų) privalo įgyvendinti projektus taip, kaip numatyta paraiškoje, verslo plane ir sutartyje (jei tokia sudaroma). Paramos gavėjai turi laikytis visų prisiimtų įsipareigojimų bei pasiekti numatytus projekto tikslus bei uždavinius.
 
Nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto tinkamas finansuoti išlaidas (išskyrus atvejus, kai keičiasi investicijos techniniai parametrai, pvz.: paramos gavėjas prašo mažesnio galingumo traktorių pakeisti didesnio galingumo traktoriumi ir pan.), pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Mokėjimo agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.
 
 
Paramos gavėjas mažiausiai penkerius metus nuo galutinio lėšų išmokėjimo įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
Mokėjimo agentūra gali leisti keisti projektą šiais atvejais: kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo terminus; kai keičiasi paramos sumos tarp paramos dalių (projekto įgyvendinimo etapų); kitais Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais. Mokėjimo agentūra, gavusi motyvuotą paramos gavėjo prašymą pakeisti projektą, įvertina prašymo aplinkybes ir priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo.
 
Mokėjimo agentūra, įvertinusi paramos gavėjo prašymą leisti keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, gali tokį prašymą atmesti, patenkinti, patenkinti iš dalies.
 
 
Projekto viešinimas
 
 
Paramos gavėjai privalo viešinti gaunamą paramą ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet ir visą projekto kontrolės laikotarpį.
 
 
 
 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir LEADER logotipų pavyzdžiai:
 
 
 
Projektų įgyvendinimo ataskaitos
 
 
  • Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita (paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, teikdami galutinį mokėjimo prašymą, projektą administruojančiam Agentūros padaliniui turi pateikti ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą);
  • Metinė ataskaita (paramos gavėjai 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus teikia užbaigto projekto metinę ataskaitą).
 

 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugpjūčio 9 d. 09:15