Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-07-02
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 7 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki liepos 2 d.
Atsižvelgiant į visuotinį karantiną, priimtas sprendimas pareiškėjams netaikyti sankcijų už vėlavimą ir pasėlių bei kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškos duomenų keitimą.
 
Prioritetai:
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys:
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius;
 • anglies dioksido konservavimas ir sekvestracija žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose;
 • vietos plėtra kaimo vietovėse.
​Kompleksinis tikslas:
 • aplinkos išsaugojimas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymui prie jo – padės išsaugoti genetinę ir rūšinę pievų ir miškų ekosistemų įvairovę, padidinti jų atsparumą ir užtikrins ekologinių procesų nenutrūkstamumą.
Remiamos veiklos sritys:
 • parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas;
 • parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už kiekvieną miško hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.
​Paramos gali kreiptis:
 • pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ – ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių žemės ūkio valda (toliau – valda) arba jos dalis patenka į „Natura 2000“ vietovę;
 • pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ – privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000“ vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, išskirtoje vadovaujantis 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 1992 L 206, p. 7) 10 straipsnio nuostatomis. Gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje esančioje miško valdoje ar jos dalyje turi būti nustatyta Europos Bendrijos svarbos paukščių veisimosi vieta, vadovaujantis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL 2010 L 20, p. 7) I priedu.

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 17 d. 14:04