Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama žemės ūkio vandentvarkai (2015 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai:
 
 • didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą;
 • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą.
 
Tikslinės sritys – žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
 • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
 • lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
 • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.
 
Paramos gali kreiptis
 
 • savivaldybės;
 • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.
 
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 
 • projektui – negali viršyti 300 000 Eur;
 • rekonstruojamiems polderiams – negali viršyti 600 000 Eur;
 • didžiausia paramos suma nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių bei polderių rekonstravimo, vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijai bei įrengimui negali būti didesnės nei: drenažo rekonstravimas – 2 300 Eur už ha; griovių rekonstravimas – 8 100 Eur už km; pralaidų rekonstravimas – 9 200 Eur už vnt.; tiltų rekonstravimas – 44 000 Eur už vnt.; tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstravimas – 92 600 Eur už vnt.; pylimų rekonstravimas – 155 200 Eur už km; sausinimo siurblinių rekonstravimas – 57 900 Eur už vnt.; vidaus kelių įrengimas – 76 600 Eur už km; vidaus kelių rekonstravimas – 39 600 Eur už km.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:42