Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys – mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio tvarkymo gerinimas; veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • mokymo kursų organizavimas pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą neformalių mokymo programų sąvadą.
 
Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos; juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Paramos suma – 200 000 Eur su PVM vienam projektui įgyvendinti (2014–2020 metų laikotarpiu priemonės veiklos sričiai negali viršyti 400 000 Eur su PVM).
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 9 d. 09:40