Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)

Spausdinti
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys – inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas; mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje; šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas; anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos skatinimas; veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • konsultavimo paslaugos miško valdytojams;
  • konsultavimo paslaugos kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 
Paramos gali kreiptis miško valdytojai; kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Paramos suma – 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.
 
Svarbu:
 
Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. 
 

 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:43