Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m. I)

Spausdinti
Prioritetai:
  • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
  • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje.
 
Tikslinės sritys – modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.
 
Pagal veiklos sritį remiama veikla:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Keičiantiems ūkio specializaciją – projekte numatytos investicijos turi būti skirtos žemės ūkio sektoriui, kuriam remti pateikta paraiška (pvz., daržininkystei) ir negali būti naudojamos kitai pareiškėjo vykdomai žemės ūkio šakai (pvz., augalininkystei). Visos investicijos turi būti būtinos projektui vykdyti. Pvz., jei paraiška pateikta dėl paramos daržininkystei, tai visos investicijos turi būti BŪTINOS daržininkystės veiklai vykdyti. Investicijos turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.). Pvz., jei pareiškėjas prašo paramos kopūstų ir bulvių auginimui (paraiška pateikta dėl paramos daržininkystės sektoriui), tai išlaidos turi būti susijusios TIK su šių daržovių auginimu ir investicijų pajėgumas turi atitikti paraiškos V skyriaus „Projekto priežiūros rodikliai“ lentelės 1 eilutėje nurodytas ūkio gamybos apimtis.
 
Primename, kad pareiškėjas, pateikęs paraišką veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti, įsipareigoja nuo paramos sutarties sudarymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos vykdyti verslo plane nurodytą žemės ūkio veiklą ir jos nekeisti. NMA kontroliuos prisiimto įsipareigojimo vykdymą.
 
Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.
 
Paramos suma – iki 50 000 Eur vienam paramos gavejui, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur.
 
Paraišką galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.
 
Paraiškos priimamos ir NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt.
 
 

 
Aktuali informacija:
​Apie paramą rodo:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 6 d. 13:52