Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas) (2022 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-10-31
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai:
 • didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:
 • didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą;
 • diegti inovacijas, naujus technologinius procesus;
 • vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.
Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.
Paramos gali kreiptis:
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
Paramos paraiška, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimama.
 
Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma:
 • vienam ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo projektui negali viršyti 5 000 000 Eur;
 • vienam kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektui negali viršyti 1 000 000 Eur;
 • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 5 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur vienam projektui ir iki 5 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui.
Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 27 931 793 Eur paramos lėšų (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui skirta 15 931 793 Eur, kitų žemės ūkio produktų perdirbimui ir (arba) rinkodarai – 12 000 000 Eur).

Aktuali informacija:
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 16 d. 13:09