Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Priemonės tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.
 
Kompleksiniai tikslai – aplinkos apsauga.
 
Horizontalusis tikslas – užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti.
 
Remiama veikla:
  • reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, nuosavybės teise priklausančių valstybei ar savivaldybei, bei vietovių tvarkybos darbai – pritaikymas, kapitalinis remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas;
  • savivaldybių  valdomoje žemėje esančių saugomų  teritorijų, įskaitant gamtos paveldo objektus, vertybių (gamtos ar kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, kraštovaizdžio elementų, kuriems dėl jų vertės teisės aktuose nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas) išsaugojimas ir (arba) atkūrimas bei pritaikymas lankymui;
  • kitų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio kompleksų (parkų, skverų, želdynų, vandens telkinio apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų ir pan.) tvarkymo darbai.
 
Paramos gali kreiptis savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys.
 
Paramos suma – iki 200 000 Eur su PVM vienam projektui įgyvendinti. Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur.
 
Paraiškos NMA gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. Pildant paraiškas per ŽŪMIS, jos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 28 d. 16:40