Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Spausdinti
Prioritetai:
  • skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;
  • visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
  • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.
 
Tikslinės sritys:
  • skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse;
  • stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis;
  • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas;
  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiamas:
  • Europos inovacijų partnerystės projektų įgyvendinimas tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimo ir žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtros temomis.
 
Paramos gali kreiptis:
  • Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 18 d. 08:56