Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pajamų stabilizavimo priemonė (Rizikų fondai) (2023 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-04-03
Iki 2023-06-01
Prioritetas – priemonės „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ tikslinės srities „Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas“ įgyvendinimas.
 
Tikslinė sritis – tvarios plėtros pasiekimo užtikrinimas, inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos gali kreiptis žemės rizikos fondai, atitinkantys priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:
  • žemės rizikos fondo nariai (fiziniai ar juridiniai asmenys), kurie turi galiojančią akreditaciją pagal Žemės ūkio rizikos valdymo fondų akreditavimo taisykles (toliau – narys);
  • pareiškėjas ir Žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariai, kurie neturi įsiskolinimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);
  • pareiškėjas ir Žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariai užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;
  • pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir rengia finansines ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ataskaitos) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
  • pareiškėjas ir Žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariai neturi finansinių sunkumų (restruktūrizuojami, bankrutuoja arba yra likviduojami).
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir iki 70 proc. numatytas paramos intensyvumas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 100 000 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškų pateikimo tvarka
 
Paramos paraiškos ir prašomi dokumentai Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx, arba naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt, naudojantis pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).
 
Per ŽŪMIS paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. kovo 22 d. 13:05