Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Miško veisimas (2023 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-11-17
Prioritetas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.
 
Tikslinė sritis:
  • Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ prisideda prie šios tikslinės srities įgyvendinimo – anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos žemės ūkyje ir miškininkystėje mažinimas.
Kompleksiniai tikslai:
  • aplinkos išsaugojimas ir tvari miškų ūkio plėtra;
  • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
  • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), įskaitant pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam ir ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiamą miško įveisimo išmokos dalį, proporcingą atsodinamų sodmenų kiekiui, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, reikalavimais.
  • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
Paramos gali kreiptis:
  • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
  • savivaldybės, kurios želdintiną žemę, planuojamą apželdinti mišku žemę valdo patikėjimo teise.
Paramos dydis:
  • vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);
  • miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 10 178 199 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškos NMA gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. Per ŽŪMIS paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 6 d. 13:50