Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Miško veisimas (2018 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Prioritetas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.
 
Tikslinė sritis:
  • priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ prisideda prie šios tikslinės srities įgyvendinimo – anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos žemės ūkyje ir miškininkystėje mažinimas.
 
Kompleksiniai tikslai:
  • aplinkos išsaugojimas ir tvari miškų ūkio plėtra;
  • klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla:
  • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
  • pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
  • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
 
Paramos gali kreiptis:
  • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
  • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Paramos dydis:
  • vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);
  • miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.
 
Paraišką galima pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.
 
Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 

 
Aktuali informacija: 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 14:15