Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2019 m. I)

Spausdinti
Pagrindinis Lietuvos kaimo tinklo (LKT) tikslas – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.
 
Specialieji LKT tikslai:
  • didinti KPP žinomumą;
  • skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose;
  • teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkio, maisto gamybos, miškininkystės srityse, kaimo vietovėse;
  • prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo.
 
Remiama veikla: 
  • teminiai renginiai, skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti; 
  • vienos dienos renginiai „Atviras ūkis“;
  • renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – KPP gerosios patirties / projektų / inovacijų pavyzdžių rinkimas, su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪFKP formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti;
  • KPP viešinimo akcija.
 
Paramos gali kreiptis: nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reiklavimus. LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“. Tinklo nariui, veikiančiam vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), parama neteikiama.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 18 d. 13:20