Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2023 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-02
Pagrindinis Lietuvos kaimo tinklo (LKT) tikslas – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.
 
Specialieji LKT tikslai:
  • didinti KPP žinomumą;
  • skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose;
  • teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkio, maisto gamybos, miškininkystės srityse, kaimo vietovėse;
  • prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo;
  • teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams ir užtikrinti bendradarbiavimo tinkle organizavimą.
Remiama veikla: 
  • teminiai renginiai, skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti; 
  • renginiai „Atviras ūkis“;
  • KPP viešinimo akcija.
Paramos gali kreiptis: 
  • nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reiklavimus.
  • ne nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys, atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reiklavimus.
LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“. 
 
Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 812 598 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. kovo 17 d. 15:23