Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

LEADER parengiamoji parama (2022 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-08-16
Iki 2022-09-16
Bendrasis tikslas – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą.
 
Specialieji tikslai:
  • skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę;
  • pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse;
  • kitų tikslų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 6 straipsnyje.
Kompleksinis tikslas:
  • modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.
Remiama veikla:
  • VPS 2023–2027 m. parengimas;
  • pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS.
Paramos gali kreiptis:
  • kaimo vietovių VVG, įgyvendinanti 2014–2020 m. VPS;
  • dvisektorė VVG, įgyvendinanti 2014–2020 m. dvisektorę VPS;
  • nauja partnerystės organizacija – viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal pagrindinius principus, nurodytus Įgyvendinimo taisyklių 7 punkte, ir atitinkantis VVG tinkamumo sąlygas, nurodytas VPS atrankos taisyklėse.
Šiuo papildomu paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai „Parengiamoji parama“ skirta 41 281,00 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 9 d. 13:57