Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-06-25
Iki 2019-07-26
Paraiškų priėmimas baigėsi
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai - skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys:
 • mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas;
 • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas;
 • palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas;
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra;
 • pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas;
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
 • atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje;
 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas;
 • anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos skatinimas;
 • inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas;
 • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal priemonės veiklos sritį remiamas konsultavimo paslaugų teikimas šiems galimiems konsultavimo paslaugų gavėjams:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams;
 • miško valdytojams;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 
Konsultavimo paslaugų sritys:
 • konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams;
 • konsultavimo paslaugos miško valdytojams;
 • konsultavimo paslaugos kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 
Konsultavimo paslaugų teikimo temos nurodytos įgyvendinimo taisyklėse.
 
Galimi pareiškėjai – ūkininkų, jaunųjų ūkininkų, kitų žemės ūkio valdytojų ir (arba) miškų valdytojų ir (arba) kaimo vietovėse veikiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių konsultavimo veikla užsiimantys juridiniai asmenys.
 
2019 metais pagal Konsultavimo paslaugų teikėjų priemonę buvo atrinkti du konsultavimo paslaugų teikėjai, su kuriais pasirašytos paramos sutartys. Tai:
Paramos gavėjas, konsultavimo paslaugoms pagal konsultavimo paslaugų sritis gauti, gali pasirinkti tik vieną iš aukščiau nurodytų konsultavimo paslaugų teikėjų.

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 3 d. 09:54