Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-06-25
Iki 2019-07-26
Paraiškų priėmimas baigėsi
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai - skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys:
 • mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas;
 • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas;
 • palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas;
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra;
 • pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas;
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
 • atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje;
 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas;
 • anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos skatinimas;
 • inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas;
 • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal priemonės veiklos sritį remiamas konsultavimo paslaugų teikimas šiems galimiems konsultavimo paslaugų gavėjams:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams;
 • miško valdytojams;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 
Konsultavimo paslaugų sritys:
 • konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams;
 • konsultavimo paslaugos miško valdytojams;
 • konsultavimo paslaugos kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 
Konsultavimo paslaugų teikimo temos nurodytos įgyvendinimo taisyklėse.
 
Galimi pareiškėjai – ūkininkų, jaunųjų ūkininkų, kitų žemės ūkio valdytojų ir (arba) miškų valdytojų ir (arba) kaimo vietovėse veikiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių konsultavimo veikla užsiimantys juridiniai asmenys.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 18 d. 15:21