Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2023 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-02
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.
 
Tikslinės sritys:
  • bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas;
  • veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.
Kompleksiniai tikslai:
  • didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą;
  • neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.
Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
  • pamiškių formavimas;
  • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
  • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
  • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
  • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
 
Paraiškos NMA teikiamos užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį arba faksu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 5 516 745 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. vasario 15 d. 13:23