Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2017 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.
 
Tikslinės sritys:
 
 • bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas;
 • veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.
 
Kompleksiniai tikslai:
 
 • didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą;
 • neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.
 
Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
 
 • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
 
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
 
Paramos dydis
 
Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 
 • projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
 • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);
 • kai vykdoma vienkartinio jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur;
 • bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur per trejų fiskalinių metų laikotarpį.
 

 
Aktuali informacija:
 
 

 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 10:35