Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetai: 
 • didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys:
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
 • atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
 • veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
 
Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
 
Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos.

Paramos intensyvumas:
 • kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje teikimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • kai vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo veikla, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimo ar tikslinimo veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

Parama skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai. Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 4 338 350 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d. 14:16