Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-06-30
Priemonė skirta palengvinti tik gamintojų grupių (organizacijų) žemės ūkio sektoriuje įsisteigimą.
 
Priemone siekiama įgyvendinti šį ES kaimo plėtros politikos prioritetą ir šią tikslinę sritį:
  • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje: pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę per kokybės sistemas, žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, skatinant vietos rinkas ir trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas bei tarpšakines organizacijas.
  • Priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritis „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ tiesiogiai prisidės prie nurodytos tikslinės srities įgyvendinimo, kadangi bus remiama juridinių asmenų (įskaitant kooperatines bendroves ir kooperatyvus), kuriuos įsteigė žemės ūkio veiklos subjektai (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kt.), veiklos pradžia.
  • Juridinis asmuo pripažįstamas gamintojų grupe (organizacija) verslo plano pagrindu tik tuo atveju, jei vykdoma veikla yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) prekyba ir (ar) rinkodara. Šį reikalavimą tenkinančio pareiškėjo veikla remiama tik penkerius metus, skatinant šios veiklos plėtrą.
 
Priemone siekiama prisidėti prie šių ES kompleksinių tikslų įgyvendinimo:
  • Priemonė prisidės prie ES kompleksinio tikslo – inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida – įgyvendinimo. Susijungę į gamintojų grupes (organizacijas) ūkininkai ir kiti gamintojai tampa aktyvesni, labiau diegia inovacijas, sėkmingiau prisitaiko prie naujų technologijų bei naujos besikeičiančios aplinkos, labiau tarpusavyje dalijasi patirtimi, turi geresnes galimybes naudotis praktinėmis, mokslinėmis ir techninėmis žiniomis.
 
Galimi pareiškėjai:
  • Pareiškėjas – juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą), atitinkantis tinkamumo reikalavimus ir verslo plano pagrindu oficialiai pripažintas gamintojų grupe (organizacija).
Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 1 000 000 Eur paramos lėšų.

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 8 d. 11:41