Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologinis ūkininkavimas (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-06-14
Kompensacinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 14 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki liepos 8 d.
 
Priemonės prioritetai:
  • su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
  • dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.
Priemonės tikslinės sritys:
  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;
  • dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.
Kompleksiniai tikslai:
  • užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;
  • mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
Remiamos veiklos:
  • „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;
  • „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
Paramos gali kreiptis:
  • ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą.
Svarbu. Viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2022 m. pateiktoms paraiškoms, papildomas paramos paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant. Reitingavimas taikomas tik 2022 m. naujai deklaruotiems plotams, kurie 2021 m. nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė teikiama pareiškėjams, deklaruojantiems mažiausią naują pagal Priemonę plotą (didėjimo linkme), už kurį 2021 m. nebuvo prašyta paramos.

Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 30 d. 14:41