Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologinis ūkininkavimas (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-21
Kompensacinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 7 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki birželio 21 d.
Atsižvelgiant į visuotinį karantiną, priimtas sprendimas pareiškėjams netaikyti sankcijų už vėlavimą ir pasėlių bei kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškos duomenų keitimą.
 
Priemonės prioritetai:
  • su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
  • dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.
Priemonės tikslinės sritys:
  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;
  • dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.
Kompleksiniai tikslai:
  • užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;
  • mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
Remiamos veiklos:
  • „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;
  • „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
Paramos gali kreiptis:
  • ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą.
Svarbu. Viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2021 m. pateiktoms paraiškoms, papildomas paramos paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant. Reitingavimas taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė teikiama mažiausiam pagal Priemonę naujai deklaruotam plotui (didėjimo linkme), už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos. NMA, atlikusi 2021 m. pareiškėjų paraiškose deklaruoto ploto reitingavimą, per 20 darbo dienų informuoja pareiškėjus, kad vertinant jų paraiškas bei apskaičiuojant paramą pagal Priemonę bus taikomas reitingavimas.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 4 d. 16:10