Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologinis ūkininkavimas (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Kompensacinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Priemonės prioritetai:
 • su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
 • dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.
Priemonės tikslinės sritys:
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;
 • dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.
Kompleksiniai tikslai:
 • užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;
 • mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
Remiamos veiklos:
 • „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;
 • „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
Paramos gali kreiptis:
 •  ūkininkai ir juridiniai asmenys:
  • ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus, nedidindami paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto;
  • pareiškėjai, kurie 2016 m. įsipareigojo visoje valdoje vykdyti ekologinę gamybą, privalo nedidindami ploto, už kurį prašo kompensacinių išmokų, tęsti šio įsipareigojimo vykdymą. Reikalavimas visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą netaikomas mokslo ir studijų įstaigoms ir profesinio mokymo įstaigoms ar jų įsteigtiems mokomiesiems ūkiams, kurie tęsia prisiimtus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“;
  • pareiškėjai, norėdami gauti kompensacines išmokas už sodų, uogynų, daržovių ir bulvių plotus, dėl kurių 2016 m. pirmą kartą prisiėmė naujus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ paramai už sodus, uogynus, daržoves ir bulves gauti, privalo likusį prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį tuose pačiuose deklaruotuose plotuose auginti minėtų rūšių augalus. Jei pareiškėjai šiuose plotuose įsipareigojimų laikotarpiu augins kitų nei šiame papunktyje nurodytų rūšių augalus, kompensacinės išmokos paramos paraiškos pateikimo metais už šiuos plotus neteikiamos.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 16 d. 08:34