Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Iki 2017-07-03
Pavėluotai paraiškos priimamos (už pavėluotą 1 d.d. paramos suma mažinama 1 proc.)
Nuo 2017-06-07
Iki 2017-07-01
Pagrindinis paraiškų priėmimas vyko
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-06-06
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Priemonės prioritetai:
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių, mažo anglies dioksido kiekio, technologijų taikymo žemės ūkio, maisto sektoriuose.
 
Priemonės veiklų įgyvendinimas prisideda prie šių tikslinių sričių:
 • biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo, palaikant arba atstatant pakankamos įvairovės ir ploto buveines bei skatinant aplinkai draugišką ūkininkavimą, ypatingai jautriose gamtiniu požiūriu teritorijose;
 • priemonių, susijusių su Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB, direktyvos 2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo ir direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, įgyvendinimo ir tęstinumo užtikrinimo, siekiant vandentvarkos gerinimo, įskaitant trąšų ir augalų apsaugos produktų tvarkymą;
 • apsaugoti dirvožemį nuo degradacijos ir erozijos, siekiant gerinti dirvožemio kokybę bei skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos;
 • specifinių teritorijų tvarkymo, siekiant didesnės anglies dvideginio absorbcijos ir emisijos mažinimo.
 
Remiama veikla ir paramos dydis:
 • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“– 101 Eur už ha;
 • „Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur už ha;
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur už ha;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur už ha;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur už ha;
 • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:
–  „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 97 Eur už ha;
– „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 65 Eur už ha;
 • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 221 Eur už ha;
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“:
– išvežant nušienautą žolę – 155 Eur už ha;
– nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 141 Eur už ha;
 • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232 Eur už ha;
 • „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“:
– daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha;
– vaisiams ir uogoms – 336 Eur už ha;
 • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 45 Eur už ha.
 
Pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priimamos iki Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyto pavėluotai pateiktų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimo termino pabaigos (išskyrus paraiškas sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves), už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc.
 
Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo mirties, pagal Priemonės veiklą prisiimtų įsipareigojimų perdavimo atveju, parama gali būti mokama įsipareigojimų perėmėjui, jeigu jis įsipareigojimų perėmimo metu atitinka pareiškėjams keliamus tinkamumo kriterijus ir laikosi prisiimtų įsipareigojimų.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 31 d. 15:04