Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Spausdinti

Pažeidimai ir jų prevencija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), administruodama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas, susiduria su atvejais, kai paramos gavėjai, įgyvendindami projektus, nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, pažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatas.
 
 
Kas yra pažeidimas?
 
 
 
 
Tai – bet kuris Europos Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su pareiškėjo / paramos gavėjo veiksmais ar neveikimu, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui gali būti padaryta arba padaroma žala.
 
Pažeidimą įtarti / nustatyti gali bet kuris NMA darbuotojas, vykdydamas projekto administravimo, kontrolės arba audito funkcijas. Taip pat informacija gali būti gaunama iš Žemės ūkio ministerijos ir kitų valstybės institucijų, įtarusių pažeidimą ar gavusių informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų.
 
Pažeidimus tiria ir jų administravimą vykdo NMA bei Žemės ūkio ministerija. Į posėdžius, organizuojamus pažeidimų administravimo klausimams spręsti, gali būti kviečiamas ir paramos gavėjas. Nustačius pažeidimą, kurio suma yra lygi arba viršija 10 000 eurų, apie jį pranešama Europos Komisijos Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Apie įtariamą nusikalstamą veiką, padarytą įgyvendinant projektą / paraišką, visada informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.
 
 
Kaip išvengti pažeidimų?
 
 
 
 
Galimai neteisėtos sąlygos gauti paramą – fizinių arba juridinių asmenų tarpusavyje ir (arba) su trečiaisiais asmenimis sąmoningai derinamos sąlygos, kuriomis gali būti siekiama įgyti paramos tikslams prieštaraujantį pranašumą.
 
Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai ir rizikos kriterijai:
 • Įgyvendinimo vieta (projektus sieja geografinis ryšys). Įgyvendinimo vieta neturi būti ta pati. Pavyzdžiui, du ūkininkai, įgyvendinantys skirtingus projektus, paraiškoje yra nurodę tą pačią projekto įgyvendinimo vietą. Projektai taip pat atitiks šį rizikos kriterijų, jei dviejų projektų paraiškose bus nurodyta ta pati pareiškėjo gyvenamoji vieta, taip pat, jei pasitvirtintų, jog projektų vykdytojai galvijus, pašarus, techniką ir kt. laiko toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, toje pačioje fermoje.
 • Numatyta vykdyti arba vykdoma veikla (projektus sieja ekonominis ryšys). Šalia įgyvendinamame projekte ar projektuose numatyta vykdyti arba jau yra vykdoma ta pati veikla. Pavyzdžiui, dviejų uždarųjų akcinių bendrovių paraiškose nurodyta, jog abu vykdo tą pačią veiklą – granulių gamybą, arba abu nurodo granulių gamybą kaip tą pačią ne žemės ūkio veiklą, į kurią bus investuojama vykdant projektą.
 • Susiję asmenys, susiję projektai, partnerinės įmonės (projektus sieja teisinis ir (arba) asmeninis ryšys). Jei du skirtingi projektai yra vykdomi asmenų, kuriuos sieja giminystės ryšys, pavyzdžiui, vieną projektą įgyvendina tėvas, kitą – sūnus ir pan. Šiam rizikos kriterijui projektai gali būti priskirti, jei projekto vykdytojai dirba toje pačioje darbovietėje ir pan.
 • Projekto funkcinis nesavarankiškumas (projektus sieja funkcinis ryšys). Projektą geriau vykdyti savarankiškai. Pareiškėjas turi atkreipti dėmesį – ar projektas yra savarankiškas ir funkciškai nepriklausomas nuo kito projekto. Projektas atitinka šį rizikos kriterijų, jei pagal skirtingus projektus planuojama vykdyti veikla yra priklausoma nuo kitos, t. y. kai veiklos rezultatui reikia dviejų ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų veiklos arba investicijų. Tarkime, ūkininkas naudojasi kito ūkininko patalpomis tam, kad laikytų joje už paramos lėšas įsigytą techniką, arba papildomai naudojasi kitam ūkininkui priklausančia žemės ūkio technika, net jeigu naudojimasis ja įteisintas panaudos sutartyje, kad projekto tikslai būtų visiškai pasiekti.
 
Kiekvienas atvejis, kai nustatoma, kad projektas su kitu ar kitais projektais atitinka tris ir daugiau pagrindinius nurodytus rizikos kriterijus, yra nuodugniai analizuojamas ir tiriamas, todėl, prieš nustatant neteisėtai sukurtas sąlygas gauti paramą, visuomet atliekami papildomi kontrolės veiksmai – papildomai prašoma pateikti dokumentus, atliekamos patikros vietoje ir kt. Visais atvejais, kai atliekama papildoma projekto kontrolė, labai svarbu geranoriškai bendradarbiauti su agentūra.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius neteisėtai sukurtas sąlygas gauti paramą taikoma maksimali sankcija – visos paramos neskyrimas arba visos išmokėtos paramos susigrąžinimas.
 
Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:
 • dokumentuose pateikiama netiksli ar neteisinga informacija. Pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigytos investicijos netinkamai apskaitomos, neįtraukiamos į ilgalaikio turto korteles ir pan.;
 • trūksta kai kurių dokumentų. Pavyzdžiui, patikros metu projekto vykdytojas nepateikia technikos ar statinių registravimo dokumentų, taip pat prekių apmokėjimą, draudimą (arba trijų draudimo bendrovių atsisakymus drausti) patvirtinančių dokumentų. Tokiais atvejais projekto vykdytojui leidžiama pasitaisyti – nustatomas terminas, per kurį jis turi sutvarkyti dokumentuose rastas technines klaidas, ištaisyti neatitikimus, surasti trūkstamus dokumentus ir visą tvarkingą dokumentaciją pateikti agentūrai;
 • investicijų tapatumo ar identifikavimo numeriai dokumentuose, pateiktuose NMA, nesutampa su randamais patikros metu;
 • įsigyta įranga nėra sumontuota ir/ar yra nenaudojama;
 • projekto įgyvendinimo vietoje viešinimo stendas nėra įrengtas;
 • pasirašytos pirkimų sutarties keitimas nesilaikant nustatytų reikalavimų, sumažinamos pirkimo sutartyje apibrėžto pirkimo objekto apimtys. Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose nurodomas vienas investicijos parametras, tarkim, 180 AG, o pasirašytoje sutartyje įsigyjama investicija yra 169 AG, arba skelbime apie pirkimą nurodoma, kad perkamas 8 m skersmens grėblys, o sutartyje nurodytas grėblio skersmuo – 7,9 m;
 • pasirašyta pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų/tiekėjo pasiūlymo, t. y. skiriasi įsigyjamos technikos parametrai, nedetalizuojamas gyvulių amžius ir pan.;
 • tikrinant investicijų įsigijimo dokumentus kartais nustatoma, jog buvo pažeista pirkimo sutartyse numatyta pristatymo ar apmokėjimo tvarka, pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose numatyta, kad apmokama bus po prekės pristatymo, o faktiškai padaromas avansinis mokėjimas;
 • projekto įgyvendinimo vietoje nerandama už paramos lėšas įsigytų investicijų;
 • už paramos lėšas įsigytas turtas įkeičiamas be NMA sutikimo arba net vykdoma visai kita veikla, nei ta, kuriai buvo skirta parama;
 • nesilaikoma reikalavimo drausti techniką nepertraukiamai visu kontrolės laikotarpiu. Už tokius pažeidimus taikomos sankcijos – dalies paramos arba visos paramos grąžinimas;
 • kai projektui buvo suteikti atrankos balai už vieną ar kitą atrankos kriterijų ir, kai tie kriterijai nepasiekiami ir (arba) neišlaikomi. Pavyzdžiui, projektui vertinimo metu buvo suteikti balai už dalyvavimą priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, tačiau projekto vykdytojas per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo, kaip reikalaujama įgyvendinimo taisyklėse, šioje priemonėje taip ir nesudalyvauja. Taigi, projekto vykdytojas nesilaikęs šio įsipareigojimo turės grąžinti dalį gautos paramos;
 • svarbu siekti ir išlaikyti paraiškoje numatytus ekonominio gyvybingumo rodiklius – skolos, paskolų padengimo rodiklius, taip pat kiekvienai priemonei numatytus tik jai nustatytus tam tikrus projekto priežiūros rodiklius, kuriuos paramos gavėjas įsipareigoja išlaikyti teikdamas paraišką: išlaikyti 8 000 Eur dydžio ekonominį valdos dydį (EDV), nesumažinti žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto daugiau kaip 20 procentų, išlaikyti nustatytą ŽŪN arba ariamos žemės plotą, sąlyginį gyvulių skaičių ir kt. Šių rodiklių nepasiekus taip pat numatyti taikyti tam tikri sankcijų dydžiai.
 
Siekiant išvengti pažeidimų, reikėtų:
 • susipažinti su teisės aktais, kurie susiję su prašoma / gaunama parama;
 • susipažinti su dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais;
 • prieš rengiant projektą, įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus bei pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu projektui įgyvendinti;
 • rengiant verslo planą, įvertinti turimus išteklius bei galimybes ir pagal tai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą;
 • prieš pradedant vykdyti pirkimų procedūras, parengtą pirkimų dokumentaciją suderinti su NMA;
 • numatyti realius mokėjimo prašymo (-ų) teikimo terminus, kad nereikėtų rašyti papildomų prašymų, prašant juos nukelti;
 • tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su NMA.
Ką daryti, susidūrus su sunkumais įgyvendinant projektus?
 
 
 
 
Jei įgyvendinant projektą kilo problemų:
 • kreipkitės į savo projekto administratorių;
 • skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju telefonu 1841 ir trumpai išdėstykite iškilusią problemą – Jums bus suteikta reikiama informacija.
 
Kas gali nutikti, jei nustatomas pažeidimas?
 
 
 
 
Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui taikomos ES ir LR teisės aktuose numatytos sankcijos, diferencijuotos pagal paramos dydį, išskyrus force majeure atvejus:
 • paramos sumažinimas;
 • paramos teikimo sustabdymas / nutraukimas;
 • sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos;
 • apribojimas teikti paraiškas;
 • kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.
 

 
Naudinga informacija:
 
 
Praneškite apie įvykdytus įsipareigojimus per mobiliąją programėlę „NMA agro“. Daugiau informacijos čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 2 d. 14:36