Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Spausdinti

Patikros vietoje

Kas yra patikra?
 
 
 
 
NMA specialistai atlikdami patikras kontroliuoja, kaip ūkininkai ir kiti paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų (paramos gavėjo įsipareigojimai yra nustatyti atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Taip pat įsipareigojimai išdėstyti paraiškoje gauti paramą bei, jei buvo pasirašyta, paramos sutartyje – kiekvienas pareiškėjas teikdamas paraišką parašu patvirtina jam aktualių įsipareigojimų laikymąsi. Tai darant, projektas bus įgyvendintas sklandžiai ir sėkmingai, o parama laiku pasieks jo vykdytoją).
 
Patikrų tipai:
 
 • Patikra vietoje – NMA darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kt. pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas nuvykus pas pareiškėją į vietą. Projektų vykdytojai, teikdami mokėjimo prašymą, žino, kad NMA, prieš išmokėdama paramą, privalo įsitikinti, ar projektas įgyvendinamas tinkamai, todėl ir atlieka patikras vietoje. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai atliekant patikras nustatoma, jog dokumentuose pateikiama netiksli ar neteisinga informacija, – tuomet projekto vykdytojas negali tikėtis, kad visa jam skirta paramos suma bus išmokėta. Projektų kontrolė vykdoma ir projektų priežiūros laikotarpiu įsipareigojimų laikymasis tikrinamas paramos gavėjams kiekvienais metais pateikus metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, taip pat papildomai atliekant patikras vietoje. 
 • Nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką.
 
Gaunantys paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones asmenys gali naudotis patikrų vietoje grafiku, kuriame pateikiama informacija apie planuojamas mėnesio patikras ir jų laiką.
 
Informavimas apie patikros vietoje atlikimą?
 
 
 
 
Nors NMA specialistams teisės aktuose nėra numatyta prievolė informuoti pareiškėją apie numatomą atlikti patikrą vietoje tikrintojai yra suinteresuoti apie patikrą informuoti, nes daugeliu atveju reikalingi dokumentai, kurių be pareiškėjo sutikrinti neįmanoma. Tikrintojas, informuodamas pareiškėją apie numatomą atlikti patikrą vietoje, nurodo, kokie dokumentai bus tikrinami, ir jeigu aktualu papildomai informuoja pareiškėją dėl tinkamų sąlygų sudarymo patikrai atlikti bei apie teisės aktuose numatytas pasekmes, kuomet nėra sudaromos sąlygos atlikti patikrą (pvz. nesudaromos sąlygos patikrinti gyvulius).

Patikros vietoje tikslai
 
 
 
 
 
Patikros vietoje pagal investicines priemones tikslas – įsitikinti: ar paramos gavėjo pateikti mokėjimo prašymai yra pagrįsti apskaitos ar kitais dokumentais, ar atitinkamos išlaidos atitinka faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, ar pareiškėjo/paramos gavėjo nurodyti duomenys atitinka tikrovę. Atliekant patikras vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius. 
 
Plotinių priemonių patikrų vietoje metu siekiama patikrinti paramos skyrimo sąlygų atitiktį. Tikrinami deklaruoti plotai, pateikti dokumentai, prisiimti įsipareigojimai nuvykus į vietą. Atliekant patikras vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.
 
Patikros vietoje metu tikrinami įsipareigojimai:
 
 
 
 • Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir viešinimo priemonės. Informavimo ir viešinimo priemonės vykdomos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;
 • ar yra išlaidas patvirtinantys ir įrodantys dokumentai. Patikrinami dokumentų originalai: (pirkimo–pardavimo sutartys, sąskaitos faktūros, banko pavedimai, banko sąskaitų išrašai, banko apyvartos žiniaraščiai, čekiai, kvitai, muitinės deklaracijos, darbų (paslaugų) atlikimo sutartys ir aktai, pažymos ir kt.);
 • ar tinkamai tvarkoma buhalterija. Tikrinami dokumentai:
  • ​balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, audito išvada (jeigu privaloma pagal LR teisės aktus);
  • patikrinama, ar mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos (ilgalaikis turtas ar sąnaudos) projekto vykdytojo apskaitoje priskirtos tai pačiai išlaidų ekonominei klasifikacijai kaip nurodyta mokėjimo prašyme;
  • įsigytas ilgalaikis materialusis (pastatas, traktorius, kompiuteris, baldai ir kt.) ir nematerialusis turtas (kompiuterių programos, apskaitos programos, licencijos, verslo planai ir kt.) turi būti užpajamuotas ilgalaikio materialaus / nematerialaus turto sąskaitose (žiniaraščiuose), taip pat peržiūrima, ar yra parengti ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai, ilgalaikio turto apskaitos kortelės;
 • ar yra draudimo polisas, atsisakymo drausti raštas ar kiti susiję su draudimu dokumentai;
 • ar įsigyti pirkiniai atitinka LR ir EB teisės aktų reikalavimus. Kai įgyvendinant projektą įsigyjama technika, įranga ir/ arba elektrotechnikos gaminiai, tikrinama, ar jie atitinka LR ir Europos bendrijos teisės aktų reikalavimus, ar paženklinti „CE“ žymėjimu ir/ ar yra pateikta ES atitikties deklaracija/ sertifikatas;
 • ar įsigytos prekės / įrenginiai / technika yra nauji;
 • ar pateikti šie dokumentai (tikrinant statybos darbus):
  • ​atliktų darbų aktai;
  • statybos darbų žurnalai;
  • statybos leidimas;
  • darbų priėmimo–perdavimo aktai;
  • apmokėjimo už darbus dokumentai;
  • sutartys, susitarimai;
  • statinio techninis projektas, lokalinės sąmatos;
  • statinio pripažinimo tinkamu naudoti pažyma.
 
Patikros užbaigimas
 
Atlikę patikrą, NMA darbuotojai parengia patikros ataskaitą, kurioje pateikiami patikros rezultatai. Pareiškėjas informaciją apie patikros rezultatus gali rasti portale, o tais atvejais, kai patikros metu nustatomi neatitikimai, pareiškėjui yra išsiunčiama patikros vietoje / nuotolinės patikros ataskaitos kopija.
 

 
Daugiau informacijos apie patikras:

 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 29 d. 14:10