Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Spausdinti

Mokėjimo prašymai ir jų formos

Mokėjimo prašymus teikia visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones. Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką.
 
 
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ FORMOS
 
 
Mokėjimo prašymų tipai
(pildydami mokėjimo prašymo formą, eilutėje „Prašomo mokėjimo tipas“ užbraukite reikiamą langelį nurodydami mokėjimo pagal teikiamą prašymą tipą (avanso mokėjimas, tarpinis mokėjimas, galutinis mokėjimas)
 
  • Avansinio mokėjimo prašymo tipas – nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia NMA prašydamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos avansu, t. y. dar nepatyrus projekte numatytų išlaidų.
  • Tarpinio mokėjimo prašymo tipas – nustatytos formos dokumentas, teikiamas NMA laikantis paramos sutartyje ar paramos paraiškoje nustatytų terminų, kuriame paramos gavėjas prašo apmokėti dalį projekte numatytų ir patirtų išlaidų.
  • Galutinio mokėjimo prašymo tipas – nustatytos formos dokumentas, teikiamas NMA laikantis paramos sutartyje ar paramos paraiškoje nustatytų terminų, kurį paramos gavėjas teikia baigęs įgyvendinti projektą. Galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamos visos per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos. Jei paramos gavėjui buvo išmokėtas avansas, jį NMA išskaičiuoja iš galutiniame mokėjimo prašyme tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
 
 Išlaidų apmokėjimo būdai
 
  • Išlaidų kompensavimo būdas  – taikant šį būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų lėšų ir paramos sutartyje arba paramos paraiškoje, nustatytu periodiškumu NMA teikia mokėjimo prašymus kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalais arba patvirtintomis kopijomis.
  • Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos – šis būdas gali būti taikomas biudžetinių įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų, įgyvendinamiems projektams arba jų daliai. Gavęs avansą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir (arba) jų patvirtintomis kopijomis teikia NMA ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos paramos gavėjas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, per 5 darbo dienas, pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui, jis privalo grąžinti avansą NMA.
  • Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas yra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos taikomas vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 56 straipsnio nuostatomis – pagal šį paramos lėšų išmokėjimo būdą išmokėtos avanso lėšos ar jų dalis pripažįstamos Europos Komisijai tinkamomis deklaruoti išlaidomis. Avansas mokamas paramos gavėjui pateikus NMA avansinio mokėjimo prašymą ir finansinės arba lygiavertės institucijos išduotą garantinį raštą dėl avanso draudimo, atitinkančio 100 proc. avanso sumos. NMA grąžina garantinį raštą, kai paramos gavėjas pateikia įrodymą, kad įvykdė visus garantiniame rašte nurodytus reikalavimus, o NMA atliko visus būtinus patikrinimus, susijusius su pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu, ir nustatė, jog tinkamų finansuoti išlaidų suma viršijo avanso sumą.
  • Kiti Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatyti būdai – taikant šuos paramos lėšų išmokėjimo būdus paramos gavėjas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes ir apmokėjęs nuosavo indėlio dalį bei pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, pateikti ją NMA kartu su mokėjimo prašymu paramos sutartyje numatytais terminais. Gavęs paramos lėšas paramos gavėjas privalo per 5 darbo dienas pervesti pinigus paslaugų ir darbų vykdytojams ir NMA pateikti apmokėjimo įrodymo dokumentus.
 
Naudinga informacija
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 30 d. 13:08