(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Spausdinti

Dokumentų formos

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
 
1. Profesinio mokymo ir informavimo veikla
2. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
5. Pusiau natūrinis ūkininkavimas
6. Žemės ūkio valdų modernizavimas
7. Miškų ekonominės vertės didinimas
8. Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
9. Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
10. Dalyvavimas maisto kokybės schemose
 
2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
 
1. Agrarinės aplinkosaugos išmokos
2. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
3. Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
4. Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas
5. Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
6. Pelno nesiekiančios investicijos
7. Miškų aplinkosaugos išmokos
8. Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)
9. Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)
10. Parama ūkininkams vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)
 
3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
 
1. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
4. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
 
4 KRYPTIS „Leader“ metodu įgyvendinamos priemonės
 
1. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
2. Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
3. Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti
 
„Techninė pagalba“
 
1. Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei / Informavimas ir viešumas
2. Nacionalinis kaimo tinklas
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 18 d. 11:25