Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2017 m.)"},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11536","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. II) "},{"item_id":"11544","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. IV)"},{"item_id":"11609","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. II)"},{"item_id":"11610","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.)"},{"item_id":"11613","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2017 m.)"},{"item_id":"11614","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)"},{"item_id":"11615","name":"Mi\u0161ko veisimas (2017 m.)"},{"item_id":"11617","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2017 m.)"},{"item_id":"11618","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2017 m.)"},{"item_id":"11619","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2017 m.)"},{"item_id":"11620","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2017 m.)"},{"item_id":"11624","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2017 m.)"},{"item_id":"13491","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2017 m.)"}],"8837":[{"item_id":"12137","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)"},{"item_id":"12158","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.)"},{"item_id":"12160","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2017 m.)"},{"item_id":"12165","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12424","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s"},{"item_id":"12426","name":"Bendradarbiavimo veikla"},{"item_id":"12428","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2017 m.)"},{"item_id":"14043","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2017 m. II)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 2
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 1
Investicijos į miškininkystės technologijas (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 1
Miško veisimas (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 2
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-10-02
Naujienos 2
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-10-02
Naujienos 2
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m. II)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-10-31
Naujienos 1
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2017 m.)
Nuo 2017-09-01
Iki 2017-10-31
Naujienos 2
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.)
Nuo 2017-09-04
Iki 2017-10-31
Naujienos 3
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2017 m. IV)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)
Nuo 2017-10-02
Iki 2017-11-30
Naujienos 3
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-01-04
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m. II)
Nuo 2017-09-01
Iki 2017-12-29
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 5 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.)
Nuo 2017-07-10
Iki 2017-09-22
liko 2 dienos
Naujienos 1
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (2017 m.)
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-09-29
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2017 m. II)
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-10-26
Naujienos 1
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2017 m.)
Nuo 2017-09-25
Iki 2017-11-24
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)
Nuo 2017-10-02
Iki 2017-12-01
Bendradarbiavimo veikla
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-12-04
Mokslininkų ir žvejų partnerystės
Nuo 2017-10-16
Iki 2017-12-15
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2017-10-23
Iki 2017-12-22