(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"32975","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2021 m.)"},{"item_id":"32976","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32984","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. I)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"32993","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. III)"},{"item_id":"32996","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33001","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33003","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. II)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Gaivalini\u0173 nelaimi\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 paveikto \u017eem\u0117s \u016bkio gamybos potencialo atk\u016brimas ir atitinkamos prevencin\u0117s veiklos vykdymas (2021 m.)"},{"item_id":"34449","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)"},{"item_id":"34450","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)"},{"item_id":"34453","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34455","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34456","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2021 m.)"},{"item_id":"34459","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2021 m.)"},{"item_id":"34461","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2021 m.)"},{"item_id":"34463","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2021 m.)"},{"item_id":"34464","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m.)"}],"8837":[{"item_id":"33628","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"33629","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"33633","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"33639","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m.)"},{"item_id":"33640","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m.)"},{"item_id":"33644","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33646","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"36753","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m.)"},{"item_id":"36754","name":"Gamybos ir prekybos planai (2021 m. II)"},{"item_id":"36755","name":"\u017dvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2021 m.)"},{"item_id":"36756","name":"Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakult\u016bra (2021 m.)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"36977","name":"Parama bi\u010di\u0173 laikytojams u\u017e papildom\u0105 bi\u010di\u0173 maitinim\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"37308","name":"Laikinoji valstyb\u0117s pagalba kiaulininkyst\u0117s ir pauk\u0161tininkyst\u0117s sektoriams (\u012fskaitant kiau\u0161ini\u0173 gavyb\u0105, pakavim\u0105 ir (ar) perdirbim\u0105), patyrusiems nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 epidemin\u0117s situacijos"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-07-30
liko 3 dienos
Naujienos 3
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. I)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-08-31
Naujienos 1
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. II)
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-08-31
Naujienos 2
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)
Nuo 2021-07-19
Iki 2021-08-31
Naujienos 2
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m.)
Nuo 2021-07-12
Iki 2021-09-10
Naujienos 2
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-09-30
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2021 m.)
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-10-15
Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas (2021 m.)
Nuo 2021-09-06
Iki 2021-10-29
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Naujienos 2
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-30
Naujienos 1
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-30
Miško veisimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-10
Iki 2021-11-12
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. III)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. II)
Nuo 2021-11-15
Iki 2021-12-28
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-12-31
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2021 m.)
Nuo 2021-05-31
Iki 2021-07-30
liko 3 dienos
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-06-07
Iki 2021-08-06
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-06-14
Iki 2021-08-13
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2021 m.)
Nuo 2021-06-28
Iki 2021-08-27
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m.)
Nuo 2021-06-30
Iki 2021-08-30
Naujienos 1
Gamybos ir prekybos planai (2021 m. II)
Nuo 2021-07-20
Iki 2021-08-31
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2021 m.)
Nuo 2021-07-13
Iki 2021-09-13
Naujienos 1
Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2021 m.)
Nuo 2021-07-29
Iki 2021-09-27
Naujienos 1
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-08-30
Iki 2021-10-01
Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (2021 m.)
Nuo 2021-08-16
Iki 2021-10-04
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-10-04
Iki 2021-12-03
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos
Nuo 2021-07-19
Iki 2021-08-02
Parama bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (2021 m.)
Nuo 2021-08-01
Iki 2021-09-15
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2021-12-31