(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"24463","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2020 m.)"},{"item_id":"24467","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)"},{"item_id":"24469","name":"Parai\u0161k\u0173 pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24483","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (pienin\u0117s galvijininkyst\u0117s sektoriui) (2020 m.)"},{"item_id":"24484","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2020 m.)"},{"item_id":"24491","name":"Mi\u0161ko veisimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24494","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2020 m.)"},{"item_id":"24497","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24498","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24499","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2020 m.)"},{"item_id":"24502","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2020 m. II)"},{"item_id":"24508","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24509","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m.)"},{"item_id":"25570","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)"},{"item_id":"25571","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)"},{"item_id":"25576","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2020 m. III)"},{"item_id":"25948","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2020 m. II)"},{"item_id":"26843","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"28648","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (II)"}],"8837":[{"item_id":"25048","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2020 m.)"},{"item_id":"25052","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"25065","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2020 m.)"},{"item_id":"25076","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m.) (Supaprastinta parama)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"28506","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus"},{"item_id":"28879","name":"Parama bi\u010di\u0173 laikytojams u\u017e papildom\u0105 bi\u010di\u0173 maitinim\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"28929","name":"De minimis pagalba pauk\u0161tienos ir kiau\u0161ini\u0173 sektoriaus \u012fmon\u0117ms, patyrusioms nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)"},{"item_id":"28932","name":"Parama \u012fmon\u0117ms, vykdan\u010dioms \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbimo veikl\u0105 pauk\u0161tienos ir kiau\u0161ini\u0173 sektoriuose ir patyrusioms nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemin\u0117s situacijos"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2020 m.)
Nuo 2020-07-20
Iki 2020-08-21
Naujienos 1
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-31
Naujienos 1
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2020 m.)
Nuo 2020-07-15
Iki 2020-09-14
Naujienos 2
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. II)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-09-18
Naujienos 3
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2020 m.)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-09-30
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui) (2020 m.)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-09-30
Naujienos 2
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. III)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2020 m. II)
Nuo 2020-08-17
Iki 2020-10-30
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (II)
Nuo 2020-09-15
Iki 2020-10-30
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2020 m.)
Nuo 2020-10-05
Iki 2020-11-04
Miško veisimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-15
Iki 2020-11-16
Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-10-19
Iki 2020-11-20
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-12-30
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-12-30
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-12-31
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-06
Iki 2020-12-31
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų