(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"32976","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (2021 m.)"},{"item_id":"34451","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m. II)"},{"item_id":"37630","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m. III EURI)"},{"item_id":"38631","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"33633","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"38430","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. II (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"38431","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m. II)"},{"item_id":"38432","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. II)"},{"item_id":"38433","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m. II)"},{"item_id":"38434","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2021 m. II)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"38907","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2021 m. II)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. III)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Paskutinė diena teikti paraiškas
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. II)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Paskutinė diena teikti paraiškas
Naujienos 4
Miško veisimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-10
Iki 2021-12-01
liko 2 dienos
Naujienos 2
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (2021 m.)
Nuo 2021-10-18
Iki 2021-12-03
liko 4 dienos
Naujienos 1
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m. II)
Nuo 2021-11-22
Iki 2021-12-23
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. II)
Nuo 2021-11-15
Iki 2021-12-28
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. III EURI)
Nuo 2021-12-01
Iki 2021-12-30
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2021-11-02
Iki 2021-12-31
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS