(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"39992","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2022 m.)"},{"item_id":"40002","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2022 m.)"},{"item_id":"40004","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2022 m.)"},{"item_id":"40005","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2022 m.)"},{"item_id":"40006","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2022 m.)"},{"item_id":"40007","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2022 m.)"},{"item_id":"40027","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2022 m.)"},{"item_id":"40030","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2022 m.)"},{"item_id":"40031","name":"Mi\u0161ko veisimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40032","name":"Mi\u0161ko veisimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40033","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40034","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40035","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2022 m. I)"},{"item_id":"40036","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2022 m. II)"},{"item_id":"40038","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2022 m. II)"},{"item_id":"40040","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2022 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"40042","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2022 m.)"},{"item_id":"40043","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2022 m.)"},{"item_id":"40044","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40045","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40046","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m.)"},{"item_id":"40049","name":"LEADER parengiamoji parama (2022 m.)"},{"item_id":"40054","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. II)"},{"item_id":"40055","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. III)"},{"item_id":"40057","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)"},{"item_id":"40058","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)"},{"item_id":"40060","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)"},{"item_id":"40061","name":" VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)"},{"item_id":"40068","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. II)"},{"item_id":"41184","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (ank\u0161tini\u0173 ir baltymini\u0173 augal\u0173 perdirbimui) (2022 m. II)"},{"item_id":"41186","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti rengini\u0173 komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. II)"},{"item_id":"42033","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2022 m.)"},{"item_id":"42037","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2022 m.)"},{"item_id":"42038","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2022 m.)"},{"item_id":"42039","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2022 m.)"},{"item_id":"42040","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2022 m.)"}],"9028":[{"item_id":"41501","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2022 m.)"}],"8837":[{"item_id":"40646","name":"\u017dvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2022 m.)"},{"item_id":"40648","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2022 m.)"},{"item_id":"40651","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40652","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2022 m.)"},{"item_id":"40655","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2022 m.)"},{"item_id":"40657","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2022 m.)"},{"item_id":"40658","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2022 m.)"},{"item_id":"42213","name":"Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakult\u016bra (2022 m.)"},{"item_id":"42383","name":"\u017dini\u0173 apie j\u016bros b\u016bkl\u0119 gerinimas (2022 m.)"}],"8919":[{"item_id":"40605","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105 (2022 m.)"},{"item_id":"42425","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2022 m. IV)"},{"item_id":"42514","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2022 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2022 m.)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Naujienos 3
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2022 m.)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Naujienos 1
Miško veisimas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-05-31
Naujienos 1
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2022 m. I)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Naujienos 1
LEADER parengiamoji parama (2022 m.)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Naujienos 1
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2022 m.)
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-06-14
Naujienos 1
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2022 m.)
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-06-14
Ekologinis ūkininkavimas (2022 m.)
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-06-14
Naujienos 1
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2022 m.)
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-06-14
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2022 m.)
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-06-14
Naujienos 2
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2022 m.)
Nuo 2022-05-02
Iki 2022-06-30
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2022 m.)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-06-30
Naujienos 2
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. I)
Nuo 2022-05-02
Iki 2022-06-30
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-06-30
Naujienos 1
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-06-30
Naujienos 1
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)
Nuo 2022-07-01
Iki 2022-07-29
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2022 m.)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-08-31
Naujienos 1
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2022 m.)
Nuo 2022-07-01
Iki 2022-08-31
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui) (2022 m. II)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-09-30
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2022 m.)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-10-31
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2022 m.)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-10-31
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
Miško veisimas (2022 m. II)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-11-30
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2022 m. III)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. II)
Nuo 2022-11-03
Iki 2022-11-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2022 m.)
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 2
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m. II)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-12-30
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2022 m. II)
Nuo 2022-11-03
Iki 2022-12-30
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m.)
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų