(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"44678":[{"item_id":"44783","name":"Mokymai ir \u012fg\u016bd\u017ei\u0173 \u012fgijimas (2023 m.)"},{"item_id":"44784","name":"Parodomieji projektai ir informavimo veikla (2023 m.)"},{"item_id":"44785","name":"Konsultavimo paslaugos (2023 m.)"},{"item_id":"44786","name":"Investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44787","name":"Tvarios investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44788","name":"Investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105 (finansin\u0117s priemon\u0117s) (2023 m.)"},{"item_id":"44789","name":"Investicijos \u012f bioekonomikos verslus (2023 m.)"},{"item_id":"44790","name":"Investicijos \u012f melioracijos sistemas (2023 m.)"},{"item_id":"44791","name":"Negamybin\u0117s investicijos, susijusios su biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s, buveini\u0173, kra\u0161tovaizd\u017ei\u0173 atk\u016brimu ir i\u0161saugojimu (2023 m.)"},{"item_id":"44792","name":"Apsaugos priemon\u0117s nuo did\u017ei\u0173j\u0173 pl\u0117\u0161r\u016bn\u0173 daromos \u017ealos (2023 m.)"},{"item_id":"44793","name":"Investicijos \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti galim\u0173 gaivalini\u0173 nelaimi\u0173, nepalanki\u0173 klimato rei\u0161kini\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 padarinius (2023 m.)"},{"item_id":"44794","name":"Jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44795","name":"Labai smulki\u0173 \u016bki\u0173 pl\u0117tra (2023 m.)"},{"item_id":"44796","name":"Smulki\u0173-vidutini\u0173 \u016bki\u0173 pl\u0117tra (2023 m.)"},{"item_id":"44797","name":"Mi\u0161ko veisimas ir atk\u016brimas (2023 m.)"},{"item_id":"44798","name":"Jaunuolyn\u0173 ugdymas (2023 m.)"},{"item_id":"44799","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44800","name":"Bendruomeni\u0173 inicijuota vietos pl\u0117tra (LEADER) (2023 m.)"},{"item_id":"45171","name":"Investicijos \u012f vyno sektori\u0173 (2023 m.)"},{"item_id":"45172","name":"Sektorin\u0117 parama vaisi\u0173 ir dar\u017eovi\u0173 sektoriuje (2023 m.)"},{"item_id":"45173","name":"\u0160vietimas, mokymas ir technin\u0117 parama (2023 m.)"},{"item_id":"45174","name":"Bi\u010di\u0173 \u0161eim\u0173 atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus \u012fsigijimas, bi\u010di\u0173 lig\u0173 prevencija (2023 m.)"},{"item_id":"45175","name":"Moksliniai tyrimai bitininkyst\u0117s sektoriuje (2023 m.)"},{"item_id":"45176","name":"Bitininkyst\u0117s sektoriaus populiarinimas ir rinkos steb\u0117sena (2023 m.)"},{"item_id":"45177","name":"Medaus ir kit\u0173 bi\u010di\u0173 produkt\u0173 tyrimai (2023 m.)"}],"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"44750","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2023 m. I)"},{"item_id":"44751","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2023 m. II) (EURI)"},{"item_id":"44752","name":"Labiausiai nykstan\u010di\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 buveini\u0173 ir EB svarbos nat\u016brali\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2023 m.)"},{"item_id":"44753","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2023 m.)"},{"item_id":"44754","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2023 m.)"},{"item_id":"44755","name":"Mi\u0161ko veisimas (2023 m.)"},{"item_id":"44756","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2023 m.)"},{"item_id":"44757","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2023 m.)"},{"item_id":"44758","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2023 m.)"},{"item_id":"44759","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. I)"},{"item_id":"44760","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. II)"},{"item_id":"44761","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. III)"},{"item_id":"44762","name":"Pajam\u0173 stabilizavimo priemon\u0117 (Rizik\u0173 fondai) (2023 m.)"},{"item_id":"44763","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44764","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44765","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2023 m. I)"},{"item_id":"44766","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2023 m. II)"},{"item_id":"44767","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. I)"},{"item_id":"44768","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. II)"},{"item_id":"44769","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. III)"},{"item_id":"44778","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2023 m.)"}],"44667":[{"item_id":"44674","name":"Duomen\u0173 rinkimas (2023 m.)"},{"item_id":"44675","name":"Gamintoj\u0173 organizacij\u0173 veiklos skatinimas (2023 m.)"},{"item_id":"44676","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 rengimas (2023 m.)"}],"8919":[{"item_id":"44847","name":"Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai (2023 m.)"},{"item_id":"44848","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105 (2023 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2023 m.)
Nuo 2023-01-16
Iki 2023-02-17
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą (2023 m.)
Nuo 2023-01-01
Iki 2023-12-31