(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"39992","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2022 m.)"},{"item_id":"40002","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2022 m.)"},{"item_id":"40032","name":"Mi\u0161ko veisimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40034","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40036","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2022 m. II)"},{"item_id":"40038","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2022 m. II)"},{"item_id":"40042","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2022 m.)"},{"item_id":"40045","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40046","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m.)"},{"item_id":"40055","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. III)"},{"item_id":"40058","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)"},{"item_id":"40061","name":" VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)"},{"item_id":"40068","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. II)"},{"item_id":"41184","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (ank\u0161tini\u0173 ir baltymini\u0173 augal\u0173 perdirbimas bei kit\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbimas) (2022 m. II)"},{"item_id":"43250","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2022 m. III)"},{"item_id":"43569","name":"Labiausiai nykstan\u010di\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 buveini\u0173 ir EB svarbos nat\u016brali\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2022 m.)"},{"item_id":"43969","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (2022 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"40651","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"43578","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2022 m. II)"},{"item_id":"43579","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2022 m. II)"}],"8919":[{"item_id":"40605","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105 (2022 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą (2022 m.)
Nuo 2022-01-01
Iki 2022-12-31