Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"15072","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2018 m.)"},{"item_id":"15487","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15492","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15494","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15504","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. II)"},{"item_id":"15508","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2018 m.)"},{"item_id":"15509","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (tinkam\u0173 finansuoti i\u0161laid\u0173 kompensavimas) (2018 m.)"},{"item_id":"15516","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. II)"},{"item_id":"15517","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2018 m.)"},{"item_id":"15520","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. II)"},{"item_id":"15521","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)"},{"item_id":"15526","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) "},{"item_id":"15529","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. II)"},{"item_id":"18647","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (i\u0161moka iki 16 t\u016bkst. Eur) (2018 m.)"}],"8837":[{"item_id":"15773","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15774","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. II)"},{"item_id":"15777","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2018 m.)"},{"item_id":"15780","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15782","name":"Bendradarbiavimo veikla (2018 m.)"},{"item_id":"15786","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15788","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. III)"},{"item_id":"18102","name":"Rinkodaros priemon\u0117s. Respublikin\u0117 \u017euvininkyst\u0117s produkt\u0173 vartojimo skatinimo kampanija"},{"item_id":"18588","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105"}],"8919":[{"item_id":"18722","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2018 m. II)"},{"item_id":"18723","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2018 m.)"},{"item_id":"18724","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauli\u0173 maro prevencijos priemones (2018 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2018 m.)
Nuo 2018-08-01
Iki 2018-09-28
Naujienos 3
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. IV)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2018 m. II)
Nuo 2018-08-01
Iki 2018-10-31
Naujienos 1
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Naujienos 1
Miško veisimas (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Naujienos 1
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas) (2018 m.)
Nuo 2018-11-02
Iki 2018-11-30
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2018 m.)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-11-30
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Nuo 2018-11-19
Iki 2018-12-21
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-12-31
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m. II)
Nuo 2018-12-03
Iki 2018-12-31
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-12-31
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 6 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-08-06
Iki 2018-10-05
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2018 m. II)
Nuo 2018-08-06
Iki 2018-10-05
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2018 m.)
Nuo 2018-09-10
Iki 2018-10-12
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-11-30
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2018 m. III)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-12-03
Bendradarbiavimo veikla (2018 m.)
Nuo 2018-11-02
Iki 2018-12-04
Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija
Nuo 2018-10-08
Iki 2018-12-07
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2019-02-01