(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"32975","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2021 m.)"},{"item_id":"32976","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"32979","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2021 m.)"},{"item_id":"32981","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32983","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)"},{"item_id":"32984","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. I)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32988","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"32992","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. II)"},{"item_id":"32993","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. III)"},{"item_id":"32995","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"32996","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33000","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"33001","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33003","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. II)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Gaivalini\u0173 nelaimi\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 paveikto \u017eem\u0117s \u016bkio gamybos potencialo atk\u016brimas ir atitinkamos prevencin\u0117s veiklos vykdymas (2021 m.)"},{"item_id":"34449","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)"},{"item_id":"34450","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)"},{"item_id":"34452","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m.)"},{"item_id":"34453","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34454","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2021 m.)"},{"item_id":"34455","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34456","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2021 m.)"},{"item_id":"34457","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2021 m.)"},{"item_id":"34459","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2021 m.)"},{"item_id":"34461","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2021 m.)"},{"item_id":"34462","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2021 m.)"},{"item_id":"34463","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2021 m.)"},{"item_id":"34464","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m.)"},{"item_id":"34757","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)"},{"item_id":"34767","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2021 m.)"},{"item_id":"34768","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2021 m.)"}],"9028":[{"item_id":"34750","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2021 m.)"}],"8837":[{"item_id":"33628","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"33629","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"33633","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"33639","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m.)"},{"item_id":"33640","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m.)"},{"item_id":"33644","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33645","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m.)"},{"item_id":"33646","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. (Supaprastinta parama)"}],"8910":[{"item_id":"36370","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2021 m. II)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"36292","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2021 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2021 m.)
Nuo 2021-06-07
Iki 2021-07-19
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2021-12-31