(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"32975","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2021 m.)"},{"item_id":"32976","name":"Parama pirm\u0105 kart\u0105 dalyvaujantiems kokyb\u0117s sistemose (2021 m.)"},{"item_id":"32977","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2021 m.)"},{"item_id":"32979","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2021 m.)"},{"item_id":"32981","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32983","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)"},{"item_id":"32984","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. I)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32988","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"32991","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. I)"},{"item_id":"32992","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. II)"},{"item_id":"32993","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. III)"},{"item_id":"32994","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)"},{"item_id":"32995","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"32996","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"32999","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)"},{"item_id":"33000","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"33001","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33002","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. I)"},{"item_id":"33003","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. II)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Gaivalini\u0173 nelaimi\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 paveikto \u017eem\u0117s \u016bkio gamybos potencialo atk\u016brimas ir atitinkamos prevencin\u0117s veiklos vykdymas (2021 m.)"}],"8837":[{"item_id":"33627","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33628","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"33629","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"33630","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fsipareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2021 m.)"},{"item_id":"33631","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"33632","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"33633","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"33634","name":"Kompensacijos \u017evejybos \u012fmoni\u0173 darbuotojams (2021 m.)"},{"item_id":"33637","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2021 m.)"},{"item_id":"33638","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2021 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"33639","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m.)"},{"item_id":"33640","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m.)"},{"item_id":"33641","name":"Bendradarbiavimo veikla (2021 m.)"},{"item_id":"33643","name":"Gamybos ir prekybos planai (2021 m. )"},{"item_id":"33644","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33645","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m.)"},{"item_id":"33646","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. (Supaprastinta parama)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"34017","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2021 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2021 m.)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-03-31
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2021-12-31