Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"8671","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. I)"},{"item_id":"8675","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2016 m.)"},{"item_id":"8682","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2016 m.)"},{"item_id":"9709","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2016 m. II)"},{"item_id":"8678","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2016 m.)"},{"item_id":"8679","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2016 m.)"},{"item_id":"8669","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2016 m.)"},{"item_id":"8680","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2016 m.)"},{"item_id":"9696","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2016 m.)"},{"item_id":"8670","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2016 m.)"},{"item_id":"9697","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2016 m.)"},{"item_id":"8664","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2016 m.)"},{"item_id":"8693","name":"Parama pla\u010diajuos\u010dio ry\u0161io infrastrukt\u016brai"},{"item_id":"9231","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu"},{"item_id":"9230","name":"Parama smulki\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2016 m.)"},{"item_id":"8689","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. II)"},{"item_id":"8690","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2016 m.)"},{"item_id":"8683","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2016 m.)"},{"item_id":"10033","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (projektiniai pasi\u016blymai) (2016 m.)"},{"item_id":"10031","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (projektiniai pasi\u016blymai) (2016 m.)"},{"item_id":"9932","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"8694","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2016 m.)"},{"item_id":"8668","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. I)"},{"item_id":"8696","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2016 m.)"},{"item_id":"8686","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2016 m.)"},{"item_id":"8672","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2016 m.)"},{"item_id":"8666","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2016 m. I)"},{"item_id":"8673","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2016 m.)"},{"item_id":"8685","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. I)"},{"item_id":"8687","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. I)"},{"item_id":"9720","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. I)"},{"item_id":"9719","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2016 m.)"},{"item_id":"10025","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2016 m.)"},{"item_id":"8695","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2016 m.)"},{"item_id":"8691","name":"Parama \u017eem\u0117s konsolidacijai (2015 m.)"},{"item_id":"9949","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2015 m.)"},{"item_id":"9939","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2015 m.)"},{"item_id":"9950","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (pieno sektoriui) (2015 m.)"},{"item_id":"9944","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2015 m.)"},{"item_id":"9946","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2015 m.)"},{"item_id":"8677","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS (2015 m.)"},{"item_id":"8681","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (visiems sektoriams, i\u0161skyrus pieno sektori\u0173) (2015 m.)"},{"item_id":"9934","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2015 m.)"},{"item_id":"9936","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2015 m.)"},{"item_id":"8674","name":"Parama vietiniams keliams (2015 m.)"},{"item_id":"9945","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2015 m.)"},{"item_id":"9941","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2015 m.)"},{"item_id":"8676","name":"Parengiamoji parama (KPP) (2015 m.)"},{"item_id":"9938","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2014 m.)"},{"item_id":"10507","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. II)"},{"item_id":"10541","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. II)"},{"item_id":"10542","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)"},{"item_id":"11130","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)"}],"9028":[{"item_id":"9184","name":"Susietoji parama (2016 m.)"},{"item_id":"9183","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2016 m.)"},{"item_id":"9959","name":"Susietoji parama (2015 m.)"},{"item_id":"9960","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2015 m.)"}],"8837":[{"item_id":"9736","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2016 m. I)"},{"item_id":"9737","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (\u012f energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105 ir atsinaujinan\u010dios energijos i\u0161teklius) (2016 m.)"},{"item_id":"9251","name":"\u017duv\u0173 pra\u0117jimo tak\u0173 \u012frengimas ir atk\u016brimas"},{"item_id":"9738","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas"},{"item_id":"8847","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2016 m.)"},{"item_id":"8848","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2016 m.)"},{"item_id":"8846","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2016 m.)"},{"item_id":"8845","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2016 m.)"},{"item_id":"8844","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (2016 m.)"},{"item_id":"8843","name":"Parama europini\u0173 unguri\u0173 i\u0161tekli\u0173 valdymo planui Lietuvoje \u012fgyvendinti"},{"item_id":"8842","name":"Gamybos ir prekybos planai"},{"item_id":"8841","name":"Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakult\u016bra (2015 m.)"},{"item_id":"8840","name":"Parengiamoji parama"},{"item_id":"10831","name":"Parama \u017evejybos galimybi\u0173 paskirstymo sistemoms"},{"item_id":"10832","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"10833","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas"}],"8910":[{"item_id":"9214","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2014\u20132016 m.)"},{"item_id":"11036","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2017\u20132019 m.)"}],"8919":[{"item_id":"9218","name":"2017 met\u0173 nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai"},{"item_id":"9756","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti"},{"item_id":"9755","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus"},{"item_id":"10561","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas"},{"item_id":"10721","name":"Biodegal\u0173 gamybos pl\u0117tros finansavimas"},{"item_id":"11210","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas"},{"item_id":"11215","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti"},{"item_id":"11700","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti"},{"item_id":"11879","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, konkurs\u0173 organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2017 m.)"},{"item_id":"12335","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, verslo misijose, mug\u0117se ir \u0161i\u0173 produkt\u0173 pristatymuose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2016 m. II)
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Naujienos 1
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Nuo 2016-05-24
Iki 2016-09-06
Naujienos 4
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir atsinaujinančios energijos išteklius) (2016 m.)
Nuo 2016-05-16
Iki 2016-07-22
Naujienos 1
Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas
Nuo 2016-05-02
Iki 2016-06-10
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2016 m. I)
Nuo 2016-04-04
Iki 2016-06-03
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2016 m.)
Nuo 2016-03-21
Iki 2016-05-20
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2016 m.)
Nuo 2016-03-21
Iki 2016-05-20
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2016 m.)
Nuo 2016-02-15
Iki 2016-04-15
Naujienos 3
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2016 m.)
Nuo 2015-12-01
Iki 2016-02-02
Naujienos 2
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (2016 m.)
Nuo 2015-12-01
Iki 2016-02-02
Naujienos 1
Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti
Nuo 2015-11-23
Iki 2016-01-25
Gamybos ir prekybos planai
Nuo 2015-11-09
Iki 2016-01-11
Naujienos 2
Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (2015 m.)
Nuo 2015-10-19
Iki 2015-12-21
Naujienos 3
Parengiamoji parama
Nuo 2015-09-01
Iki 2015-11-02
Naujienos 5
Rodyti daugiau priemonių / veiklų