Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.) (EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2017 m.)"},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11499","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2017 m.)"},{"item_id":"11501","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. I)"},{"item_id":"11519","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2017 m.)"},{"item_id":"11514","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2017 m.)"},{"item_id":"11535","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. I)"},{"item_id":"11536","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. II) "},{"item_id":"11537","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11538","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2017 m.)"},{"item_id":"11542","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. II)"},{"item_id":"11543","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. III)"},{"item_id":"11544","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. IV)"},{"item_id":"11609","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. II)"},{"item_id":"11610","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.)"},{"item_id":"11611","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2017 m.)"},{"item_id":"11612","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2017 m.)"},{"item_id":"11613","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2017 m.)"},{"item_id":"11614","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)"},{"item_id":"11615","name":"Mi\u0161ko veisimas (2017 m.)"},{"item_id":"11616","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2017 m.)"},{"item_id":"11617","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2017 m.)"},{"item_id":"11618","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2017 m.)"},{"item_id":"11619","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2017 m.)"},{"item_id":"11620","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2017 m.)"},{"item_id":"11624","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2017 m.)"},{"item_id":"11625","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2017 m.)"},{"item_id":"11626","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2017 m.)"},{"item_id":"11742","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2017 m.)"},{"item_id":"11775","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11776","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2017 m.)"},{"item_id":"11778","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2017 m.)"},{"item_id":"11779","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2017 m.)"}],"9028":[{"item_id":"10989","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2017 m.)"}],"8837":[{"item_id":"11771","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. I)"},{"item_id":"11772","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.)"},{"item_id":"12135","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. II)"},{"item_id":"12137","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)"},{"item_id":"12157","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2017 m.)"},{"item_id":"12158","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.)"},{"item_id":"12159","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12160","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2017 m.)"},{"item_id":"12161","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2017 m.)"},{"item_id":"12163","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12164","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2017 m.)"},{"item_id":"12165","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12369","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2017 m.)"},{"item_id":"12424","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s"},{"item_id":"12425","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis"},{"item_id":"12426","name":"Bendradarbiavimo veikla"},{"item_id":"12427","name":"Parengiamoji parama (2017 m.)"},{"item_id":"12428","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2017 m.)"}],"8919":[{"item_id":"12360","name":"Mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas"},{"item_id":"12493","name":"Valstyb\u0117s pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 populiarinimui ir realizavimui"}]}
Paslėpti filtrus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas
Iki 2017-05-05
Valstybės pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui ir realizavimui
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-05-05