(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"19704","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m.)"},{"item_id":"19759","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2019 m.)"},{"item_id":"19760","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.)"},{"item_id":"19763","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. III)"},{"item_id":"19764","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. IV)"},{"item_id":"19766","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"19770","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2019 m.)"},{"item_id":"19774","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2019 m.)"},{"item_id":"19778","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19782","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2019 m.)"},{"item_id":"19783","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas"},{"item_id":"19784","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2019 m.)"},{"item_id":"19787","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19791","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. IV)"},{"item_id":"19793","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19797","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. IV)"},{"item_id":"20036","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2019 m. II)"},{"item_id":"20094","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)"},{"item_id":"20095","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2019 m.)"},{"item_id":"20096","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2019 m.)"},{"item_id":"20097","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2019 m.)"},{"item_id":"20310","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2019 m. II)"},{"item_id":"22256","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (i\u0161moka iki 16 t\u016bkst. Eur) (2019 m.)"},{"item_id":"22823","name":"Parama vietiniams keliams (2019 m.)"},{"item_id":"22849","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (II)"}],"8837":[{"item_id":"19816","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. II)"},{"item_id":"19821","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2019 m.)"},{"item_id":"19826","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. IV) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19831","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"20709","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"20710","name":"Bendradarbiavimo veikla (2019 m.)"},{"item_id":"21048","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117 (2019 m. II)"},{"item_id":"21052","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"21054","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m. II)"},{"item_id":"21055","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2019 m. II)"},{"item_id":"21058","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. III) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"21059","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2019 m. II)"},{"item_id":"21060","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. II)"},{"item_id":"23034","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2019 m. I)"},{"item_id":"23086","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2019 m. II)"},{"item_id":"23087","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2019 m. III)"}],"8919":[{"item_id":"22979","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama"},{"item_id":"23292","name":"Parama kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2019 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-09-27
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. II)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-10-04
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2019 m.)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-04
Naujienos 1
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2019 m. I)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-10
Naujienos 1
Bendradarbiavimo veikla (2019 m.)
Nuo 2019-09-09
Iki 2019-10-11
Mokslininkų ir žvejų partnerystė (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Rinkodaros priemonės (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2019 m. II)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2019 m. II)
Nuo 2019-10-14
Iki 2019-11-22
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m. II)
Nuo 2019-09-30
Iki 2019-11-29
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2019 m. II)
Nuo 2019-10-07
Iki 2019-12-06
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. IV) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-10-14
Iki 2019-12-13
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. II)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2019 m. III)
Nuo 2019-11-26
Iki 2020-01-10
Rodyti daugiau priemonių / veiklų