Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"15526","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) "},{"item_id":"19659","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2019 m.)"},{"item_id":"19704","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m.)"},{"item_id":"19705","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. I)"},{"item_id":"19759","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2019 m.)"},{"item_id":"19760","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.)"},{"item_id":"19761","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2019 m.)"},{"item_id":"19762","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. II)"},{"item_id":"19763","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. III)"},{"item_id":"19764","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. IV)"},{"item_id":"19765","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2019 m.)"},{"item_id":"19766","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"19767","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2019 m.)"},{"item_id":"19768","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2019 m.)"},{"item_id":"19769","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2019 m.)"},{"item_id":"19770","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2019 m.)"},{"item_id":"19773","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2019 m.)"},{"item_id":"19774","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2019 m.)"},{"item_id":"19775","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2019 m.)"},{"item_id":"19776","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2019 m.)"},{"item_id":"19777","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19778","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19779","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2019 m.)"},{"item_id":"19780","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2019 m.)"},{"item_id":"19781","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2019 m.)"},{"item_id":"19782","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2019 m.)"},{"item_id":"19783","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas"},{"item_id":"19784","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2019 m.)"},{"item_id":"19785","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2019 m.)"},{"item_id":"19786","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19787","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19788","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. I)"},{"item_id":"19789","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. II)"},{"item_id":"19790","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. III)"},{"item_id":"19791","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. IV)"},{"item_id":"19792","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)"},{"item_id":"19793","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19794","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)"},{"item_id":"19795","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19796","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. III)"},{"item_id":"19797","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. IV)"}],"9028":[{"item_id":"19872","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2019 m.)"}],"8837":[{"item_id":"19813","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117 (2019 m.)"},{"item_id":"19815","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. I)"},{"item_id":"19816","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. II)"},{"item_id":"19818","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)"},{"item_id":"19819","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"19820","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"19821","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2019 m.)"},{"item_id":"19822","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m.)"},{"item_id":"19823","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m.)"},{"item_id":"19824","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2019 m.)"},{"item_id":"19825","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19826","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19827","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2019 m.)"},{"item_id":"19828","name":"Rinkodaros priemon\u0117s. Respublikin\u0117 \u017euvininkyst\u0117s produkt\u0173 vartojimo skatinimo kampanija (2019 m.)"},{"item_id":"19829","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m.)"},{"item_id":"19830","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19831","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)"}],"8910":[{"item_id":"19755","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2019 m.)"}],"8919":[{"item_id":"18724","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauli\u0173 maro prevencijos priemones (2018 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-02-07
Iki 2019-03-01
Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija (2019 m.)
Nuo 2019-01-07
Iki 2019-03-01
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-01-07
Iki 2019-03-01
Naujienos 1
Mokslininkų ir žvejų partnerystė (2019 m.)
Nuo 2019-02-04
Iki 2019-04-05
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. I)
Nuo 2019-02-04
Iki 2019-04-05
Rinkodaros priemonės (2019 m.)
Nuo 2019-02-18
Iki 2019-04-19
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-14
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m.)
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-07-05
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m.)
Nuo 2019-05-13
Iki 2019-07-12
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m.)
Nuo 2019-06-17
Iki 2019-08-16
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. II)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-10-04
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-10-04
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2019 m.)
Nuo 2019-09-01
Iki 2019-10-04
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-10-14
Iki 2019-12-13
Rodyti daugiau priemonių / veiklų