(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"24463","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2020 m.)"},{"item_id":"24467","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)"},{"item_id":"24475","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2020 m.)"},{"item_id":"24469","name":"Parai\u0161k\u0173 pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24485","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"24476","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2020 m.)"},{"item_id":"24477","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2020 m.)"},{"item_id":"24481","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (kai verslo plano \u012fgyvendinimui mokama i\u0161moka) (2020 m.)"},{"item_id":"24483","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2020 m. II)"},{"item_id":"24484","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2020 m.)"},{"item_id":"24486","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"24489","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2020 m.)"},{"item_id":"24491","name":"Mi\u0161ko veisimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24492","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2020 m.)"},{"item_id":"24494","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2020 m.)"},{"item_id":"24495","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2020 m.)"},{"item_id":"24497","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24498","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24499","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2020 m.)"},{"item_id":"24502","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2020 m. II)"},{"item_id":"24506","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. I)"},{"item_id":"24508","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24509","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m.)"},{"item_id":"25569","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)"},{"item_id":"25570","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)"},{"item_id":"25571","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)"},{"item_id":"25572","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)"},{"item_id":"25575","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2020 m. II)"},{"item_id":"25576","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2020 m. III)"},{"item_id":"25948","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2020 m. II)"},{"item_id":"26022","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2020 m.)"},{"item_id":"26023","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2020 m.)"},{"item_id":"26024","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2020 m.)"},{"item_id":"26025","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"26841","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. II)"},{"item_id":"26842","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. III)"},{"item_id":"26843","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"26847","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2020 m.)"},{"item_id":"27460","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2020 m. I)"}],"9028":[{"item_id":"26007","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2020 m.)"}],"8837":[{"item_id":"25046","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.)"},{"item_id":"25047","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"25048","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2020 m.)"},{"item_id":"25049","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fsipareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2020 m.)"},{"item_id":"25050","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"25051","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2020 m. I)"},{"item_id":"25052","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"25054","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2020 m.)"},{"item_id":"25055","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2020 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"25056","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2020 m.)"},{"item_id":"25057","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2020 m.)"},{"item_id":"25059","name":"Iniciatyvos, kuriomis siekiama suma\u017einti akvakult\u016bros priklausomyb\u0119 nuo veterinarini\u0173 vaist\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"25065","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2020 m.)"},{"item_id":"25072","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m.)"},{"item_id":"25076","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m.) (Supaprastinta parama)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"26453","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose"},{"item_id":"26586","name":"Pagalba veislininkystei (2020 m.)"},{"item_id":"27594","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2020 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų (2020 m.)
Nuo 2020-03-16
Iki 2020-06-01
liko 2 dienos
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.)
Nuo 2020-04-06
Iki 2020-06-05
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2020 m.)
Nuo 2020-03-16
Iki 2020-06-12
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2020 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-19
Naujienos 2
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2020 m. I)
Nuo 2020-03-30
Iki 2020-06-26
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-26
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2020 m.)
Nuo 2020-05-11
Iki 2020-07-10
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m.)
Nuo 2020-05-25
Iki 2020-07-24
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2020 m.)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-08-07
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2020 m.)
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-08-07
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-06-15
Iki 2020-08-14
Rinkodaros priemonės (2020 m.)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-28
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2020 m.)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-02
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-10-05
Iki 2020-12-04
Rodyti daugiau priemonių / veiklų