(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"44678":[{"item_id":"44783","name":"Mokymai ir \u012fg\u016bd\u017ei\u0173 \u012fgijimas (2023 m.)"},{"item_id":"44784","name":"Parodomieji projektai ir informavimo veikla (2023 m.)"},{"item_id":"44786","name":"Investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44789","name":"Investicijos \u012f bioekonomikos verslus (2023 m.)"},{"item_id":"44790","name":"Investicijos \u012f melioracijos sistemas (2023 m.) - parai\u0161kos teikiamos ne ilgiau nei pasiekiama paramos parai\u0161k\u0173, pateikt\u0173 pagal veikl\u0105 \u201eReguliuojamojo drena\u017eo \u012fdiegimas \u012f esamas rekonstruotas melioracijos sistemas\u201c, pri\u0117mimo etapui skirta l\u0117\u0161\u0173 suma."},{"item_id":"44792","name":"Apsaugos priemon\u0117s nuo did\u017ei\u0173j\u0173 pl\u0117\u0161r\u016bn\u0173 daromos \u017ealos (2023 m.)"},{"item_id":"44793","name":"Investicijos \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti galim\u0173 gaivalini\u0173 nelaimi\u0173, nepalanki\u0173 klimato rei\u0161kini\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 padarinius (2023 m.)"},{"item_id":"44795","name":"Labai smulki\u0173 \u016bki\u0173 pl\u0117tra (2023 m.)"},{"item_id":"44796","name":"Smulki\u0173-vidutini\u0173 \u016bki\u0173 pl\u0117tra (2023 m.)"},{"item_id":"44799","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m. II)"}],"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"44761","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. III)"},{"item_id":"44764","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44766","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2023 m. II)"},{"item_id":"44769","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. III)"},{"item_id":"45972","name":"Parama smulki\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2023 m. II) "},{"item_id":"46022","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2023 m. III)"},{"item_id":"46023","name":"Paramas investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (finansin\u0117s priemon\u0117s) (2023 m. IV) -T\u0119stinis kvietimas, skirtas teikti parai\u0161kas gauti tik lengvatin\u0119 paskol\u0105."},{"item_id":"46025","name":"Mi\u0161ko veisimas (2023 m. II)"},{"item_id":"46026","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2023 m. II)"},{"item_id":"46027","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2023 m. II)"},{"item_id":"46028","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2023 m.)"},{"item_id":"46145","name":"Parama, skirta pad\u0117ti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis"}],"8919":[{"item_id":"44848","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105 (2023 m.)"},{"item_id":"46098","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e draudimo \u012fmok\u0173 dalin\u012f kompensavim\u0105 (2024 m. vegetacinis laikotarpis)"},{"item_id":"46165","name":"Paramos u\u017e labdarai atiduodamo maisto tvarkym\u0105 teikimas (2023 m.)"}]}
Rodyti filtrus
! Kvietimus teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 ir 2021-2027 m. programas galite rasti www.paramazuvininkystei.lt svetainėje.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Mokymai ir įgūdžių įgijimas (2023 m.)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-10-31
Naujienos 1
Parodomieji projektai ir informavimo veikla (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Naujienos 1
Investicijos į bioekonomikos verslus (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Naujienos 1
Investicijos į melioracijos sistemas (2023 m.) - paraiškos teikiamos ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų, pateiktų pagal veiklą „Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas“, priėmimo etapui skirta lėšų suma.
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Naujienos 2
Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius (2023 m.)
Nuo 2023-10-16
Iki 2023-12-15
Naujienos 2
Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)
Nuo 2023-11-06
Iki 2023-12-29
Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos (2023 m.)
Nuo 2023-11-27
Iki 2023-12-29
Naujienos 1
Labai smulkių ūkių plėtra (2023 m.)
Nuo 2023-10-31
Iki 2023-12-29
Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (2023 m.)
Nuo 2023-10-31
Iki 2023-12-29
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2023 m. II)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-12-29
Naujienos 1

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2023 m. II)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-10-31
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. III)
Nuo 2023-09-04
Iki 2023-11-03
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2023 m. II)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-11-03
Naujienos 1
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui (2023 m. II)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-13
Naujienos 1
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2023 m. II)
Nuo 2023-09-15
Iki 2023-11-15
Naujienos 1
Investicijos į miškininkystės technologijas (2023 m.)
Nuo 2023-09-18
Iki 2023-11-16
Naujienos 1
Miško veisimas (2023 m. II)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-11-17
Naujienos 1
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. III)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Naujienos 1
Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. III)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Naujienos 1
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2023 m.)
Nuo 2023-01-16
Iki 2023-12-29
Naujienos 1
Parama, skirta padėti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis
Nuo 2023-11-06
Iki 2024-01-04
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Paramas investicijoms į žemės ūkio valdas (finansinės priemonės) (2023 m. IV) -Tęstinis kvietimas, skirtas teikti paraiškas gauti tik lengvatinę paskolą.
Nuo 2023-11-06

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą (2023 m.)
Nuo 2023-01-01
Iki 2023-12-31
Valstybės pagalba už draudimo įmokų dalinį kompensavimą (2024 m. vegetacinis laikotarpis)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-12-31
Naujienos 1
Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimas (2023 m.)