(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"32975","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2021 m.)"},{"item_id":"32976","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"32979","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2021 m.)"},{"item_id":"32981","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32983","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)"},{"item_id":"32984","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. I)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32988","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"32992","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. II)"},{"item_id":"32993","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. III)"},{"item_id":"32995","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"32996","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33000","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"33001","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33003","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. II)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Gaivalini\u0173 nelaimi\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 paveikto \u017eem\u0117s \u016bkio gamybos potencialo atk\u016brimas ir atitinkamos prevencin\u0117s veiklos vykdymas (2021 m.)"},{"item_id":"34449","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)"},{"item_id":"34450","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)"},{"item_id":"34452","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m.)"},{"item_id":"34453","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34454","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2021 m.)"},{"item_id":"34455","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34456","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2021 m.)"},{"item_id":"34457","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2021 m.)"},{"item_id":"34459","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2021 m.)"},{"item_id":"34460","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2021 m.)"},{"item_id":"34461","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2021 m.)"},{"item_id":"34462","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2021 m.)"},{"item_id":"34463","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2021 m.)"},{"item_id":"34464","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m.)"},{"item_id":"34757","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)"},{"item_id":"34766","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2021 m.)"},{"item_id":"34767","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2021 m.)"},{"item_id":"34768","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2021 m.)"},{"item_id":"35344","name":"I\u0161imtin\u0117 laikina parama \u016bkininkams ir MV\u012e, kuriuos ypa\u010d paveik\u0117 COVID-19 kriz\u0117 (2021 m.)"}],"9028":[{"item_id":"34750","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2021 m.)"}],"8837":[{"item_id":"33628","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"33629","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"33630","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fsipareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2021 m.)"},{"item_id":"33631","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"33632","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"33633","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"33634","name":"Kompensacijos \u017evejybos \u012fmoni\u0173 darbuotojams (2021 m.)"},{"item_id":"33638","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2021 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"33639","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m.)"},{"item_id":"33640","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m.)"},{"item_id":"33644","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33645","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m.)"},{"item_id":"33646","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. (Supaprastinta parama)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"34980","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2021 m.)"},{"item_id":"35269","name":"Asociacij\u0173, vienijan\u010di\u0173 asmenis, u\u017esiiman\u010dius \u017eem\u0117s \u016bkio ir mi\u0161k\u0173 \u016bkio bei alternatyvi\u0105ja veikla, naryst\u0117s ES ir kitose tarptautin\u0117se organizacijose mokes\u010dio mok\u0117jimo ir atstovavimo jose finansavimas (2021 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (2021 m.)
Nuo 2021-04-28
Iki 2021-05-14
Naujienos 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-05-31
Naujienos 4
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-07
Naujienos 5
Ekologinis ūkininkavimas (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-07
Naujienos 1
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-07
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-07
Naujienos 1
Miško veisimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-29
Iki 2021-06-25
Naujienos 2
Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 3
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 3
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2021 m.)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-06-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-07-30
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-07-30
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. II)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-07-30
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. I)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-08-31
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)
Nuo 2021-07-19
Iki 2021-08-31
Naujienos 1
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m.)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-08-31
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2021 m.)
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-09-30
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-09-30
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2021 m.)
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-10-15
Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas (2021 m.)
Nuo 2021-09-06
Iki 2021-10-29
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-30
Miško veisimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-10
Iki 2021-11-12
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. III)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. II)
Nuo 2021-11-15
Iki 2021-12-28
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-12-31
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Tiesioginės išmokos

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Tiesioginės išmokos (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-07
Naujienos 3

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams (2021 m.)
Nuo 2021-04-06
Iki 2021-05-07
liko 2 dienos
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2021 m.)
Nuo 2021-03-15
Iki 2021-05-14
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-22
Iki 2021-05-21
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m.)
Nuo 2021-04-19
Iki 2021-06-18
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2021 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-04-19
Iki 2021-06-18
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-17
Iki 2021-07-16
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2021 m.)
Nuo 2021-05-31
Iki 2021-07-30
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-06-07
Iki 2021-08-06
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-06-14
Iki 2021-08-13
Rinkodaros priemonės (2021 m.)
Nuo 2021-06-28
Iki 2021-08-27
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m.)
Nuo 2021-06-30
Iki 2021-08-30
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-08-30
Iki 2021-10-01
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-10-04
Iki 2021-12-03
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas (2021 m.)
Nuo 2021-04-26
Iki 2021-05-14
Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-05-28
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2021-12-31