(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"24469","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2020 m.)"},{"item_id":"24497","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24498","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24508","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24509","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m.)"},{"item_id":"29385","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2020 m. II)"},{"item_id":"29386","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2020 m. II)"},{"item_id":"30520","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2020 m.)"},{"item_id":"31587","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2020 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"25052","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"30742","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2020 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"30790","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m. II)"},{"item_id":"30791","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"30795","name":"Gamybos ir prekybos planai (2020 m. II)"},{"item_id":"30797","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2020 m. II)"},{"item_id":"30799","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020 m.)"},{"item_id":"30800","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2020 m. II)"},{"item_id":"30801","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2020 m. III)"},{"item_id":"30802","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2020 m. II)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"30986","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2020 m. III)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2020 m.)
Nuo 2020-11-20
Iki 2020-12-21
Naujienos 3
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-12-30
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-12-30
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m. II)
Nuo 2020-11-02
Iki 2020-12-30
Naujienos 2
Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m. II)
Nuo 2020-12-01
Iki 2020-12-30
Naujienos 1
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2020 m.)
Nuo 2020-12-01
Iki 2020-12-30
Naujienos 1
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2020 m. II)
Nuo 2020-12-16
Iki 2020-12-30
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-12-31
Naujienos 1
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-06
Iki 2020-12-31
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-10-05
Iki 2020-12-04
Naujienos 1
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020 m.)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-07
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m. II)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-15
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-15
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2020 m. II)
Nuo 2020-11-19
Iki 2020-12-21
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2020 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-22
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2020 m. II)
Nuo 2020-11-02
Iki 2020-12-22
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2020 m. II)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-22
Gamybos ir prekybos planai (2020 m. II)
Nuo 2020-11-16
Iki 2020-12-29
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2020 m. III)
Nuo 2020-10-26
Iki 2021-01-05
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2020-12-31
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2020 m. III)
Nuo 2020-11-03
Iki 2020-12-31