(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"39992","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2022 m.)"},{"item_id":"40036","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2022 m. II)"},{"item_id":"40045","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40046","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m.)"}],"8837":[{"item_id":"44664","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2022 m. II)"},{"item_id":"44665","name":"Rusijos karin\u0117s agresijos prie\u0161 Ukrain\u0105 neigiamo poveikio ma\u017einimas (2022 m.)"}],"44667":[{"item_id":"44673","name":"Kontrol\u0117 ir vykdymo u\u017etikrinimas (2022-2023 m.)"},{"item_id":"44674","name":"Duomen\u0173 rinkimas (2023 m.)"},{"item_id":"44675","name":"Gamintoj\u0173 organizacij\u0173 veiklos skatinimas (2023 m.)"},{"item_id":"44676","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 rengimas (2023 m.)"}],"8919":[{"item_id":"40605","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105 (2022 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2022 m.)
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 4
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m. II)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-12-30
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2022 m. II)
Nuo 2022-11-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 1
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m.)
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 3
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2022 m. II)
Nuo 2022-11-25
Iki 2022-12-27
Naujienos 1
Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas (2022 m.)
Nuo 2022-12-05
Iki 2023-01-05
Naujienos 1

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas (2022-2023 m.)
Nuo 2022-11-25
Iki 2023-01-31
Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas (2023 m.)
Nuo 2023-01-18
Iki 2023-02-21
Vietos plėtros strategijų rengimas (2023 m.)
Nuo 2023-01-19
Iki 2023-02-28
Duomenų rinkimas (2023 m.)
Nuo 2023-01-03
Iki 2023-03-31

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą (2022 m.)
Nuo 2022-01-01
Iki 2022-12-31