(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"20094","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)"},{"item_id":"20095","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2019 m.)"},{"item_id":"20096","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2019 m.)"},{"item_id":"20097","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2019 m.)"},{"item_id":"24454","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2020 m.)"},{"item_id":"24463","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2020 m.)"},{"item_id":"24467","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)"},{"item_id":"24469","name":"Parai\u0161k\u0173 pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24470","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2020 m. I)"},{"item_id":"24471","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2020 m. II)"},{"item_id":"24473","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2020 m. III)"},{"item_id":"24474","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2020 m. IV)"},{"item_id":"24475","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2020 m.)"},{"item_id":"24476","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2020 m.)"},{"item_id":"24477","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2020 m.)"},{"item_id":"24478","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2020 m.)"},{"item_id":"24481","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (kai verslo plano \u012fgyvendinimui mokama i\u0161moka) (2020 m.)"},{"item_id":"24483","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2020 m.)"},{"item_id":"24484","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2020 m.)"},{"item_id":"24485","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"24486","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"24488","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2020 m.)"},{"item_id":"24489","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2020 m.)"},{"item_id":"24490","name":"Mi\u0161ko veisimas (2020 m. I)"},{"item_id":"24491","name":"Mi\u0161ko veisimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24492","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2020 m.)"},{"item_id":"24494","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2020 m.)"},{"item_id":"24495","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2020 m.)"},{"item_id":"24496","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2020 m.)"},{"item_id":"24497","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24498","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24499","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2020 m.)"},{"item_id":"24500","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m.)"},{"item_id":"24501","name":"Apsauga nuo vilk\u0173 (2020 m. I)"},{"item_id":"24502","name":"Apsauga nuo vilk\u0173 (2020 m. II)"},{"item_id":"24506","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. I)"},{"item_id":"24508","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24509","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m.)"}],"8837":[{"item_id":"24745","name":"Kompensacijos \u017evejybos \u012fmoni\u0173 darbuotojams"},{"item_id":"24998","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2020 m.)"}],"8910":[{"item_id":"24667","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2020 m.)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"24852","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2020 m.)"},{"item_id":"24885","name":"Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai (2020 m.)"},{"item_id":"24999","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti (2020 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-02-28
Naujienos 1
Apsauga nuo vilkų (2020 m. I)
Nuo 2020-02-03
Iki 2020-03-02
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. I)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-03-31
Naujienos 1
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-04-30
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-04-30
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-04-30
Miško veisimas (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-04-30
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m.)
Nuo 2020-03-16
Iki 2020-05-15
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m.)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-05-29
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2020 m.)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-05-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m.)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-05-29
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-05-29
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. II)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-06-30
Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-05-18
Iki 2020-06-30
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-06-30
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2020 m.)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
Apsauga nuo vilkų (2020 m. II)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-31
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2020 m.)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-31
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2020 m.)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-09-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. III)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-09-30
Parama smulkiesiems ūkiams (2020 m.)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-09-30
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
Miško veisimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2020 m.)
Nuo 2020-10-05
Iki 2020-11-04
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2020 m.)
Nuo 2020-10-01
Iki 2020-11-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. IV)
Nuo 2020-10-01
Iki 2020-12-31
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)
Nuo 2020-11-02
Iki 2020-12-31
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-12-31
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-12-31
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-12-31
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-06
Iki 2020-12-31
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)
Naujienos 1
Ekologinis ūkininkavimas (2019 m.)
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2019 m.)
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2019 m.)
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams
Nuo 2019-12-23
Iki 2020-01-31
Naujienos 1
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-20
Iki 2020-02-21
Naujienos 1

Parama bitininkystės sektoriui

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama bitininkystės sektoriui (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-02-03
Naujienos 1

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2020 m.)
Nuo 2020-01-20
Iki 2020-02-18
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2020 m.)
Nuo 2020-01-13
Iki 2020-02-28
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2020 m.)
Nuo 2020-01-13
Iki 2020-02-28
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2020-12-31