Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"19704","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m.)"},{"item_id":"19705","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. I)"},{"item_id":"19759","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2019 m.)"},{"item_id":"19760","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.)"},{"item_id":"19761","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2019 m.)"},{"item_id":"19762","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. II)"},{"item_id":"19763","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. III)"},{"item_id":"19764","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. IV)"},{"item_id":"19765","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2019 m. I)"},{"item_id":"19766","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"19767","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2019 m.)"},{"item_id":"19768","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2019 m.)"},{"item_id":"19769","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2019 m.)"},{"item_id":"19770","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2019 m.)"},{"item_id":"19773","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2019 m. I)"},{"item_id":"19774","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2019 m.)"},{"item_id":"19776","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2019 m.)"},{"item_id":"19777","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19778","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19779","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2019 m.)"},{"item_id":"19780","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2019 m.)"},{"item_id":"19781","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2019 m.)"},{"item_id":"19782","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2019 m.)"},{"item_id":"19783","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas"},{"item_id":"19784","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2019 m.)"},{"item_id":"19785","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2019 m.)"},{"item_id":"19786","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19787","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19789","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. II)"},{"item_id":"19790","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. III)"},{"item_id":"19791","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. IV)"},{"item_id":"19792","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)"},{"item_id":"19793","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19795","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19796","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. III)"},{"item_id":"19797","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. IV)"},{"item_id":"20036","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2019 m. II)"},{"item_id":"20094","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)"},{"item_id":"20095","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2019 m.)"},{"item_id":"20096","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2019 m.)"},{"item_id":"20097","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2019 m.)"},{"item_id":"20310","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2019 m. II)"}],"9028":[{"item_id":"19872","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2019 m.)"}],"8837":[{"item_id":"19813","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117 (2019 m.)"},{"item_id":"19815","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. I)"},{"item_id":"19816","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. II)"},{"item_id":"19818","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)"},{"item_id":"19819","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"19820","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"19821","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2019 m.)"},{"item_id":"19822","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m.)"},{"item_id":"19823","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m.)"},{"item_id":"19824","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2019 m.)"},{"item_id":"19826","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. III) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19827","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2019 m.)"},{"item_id":"19829","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m.)"},{"item_id":"19831","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"20357","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. II) (Supaprastinta parama)"}],"8919":[{"item_id":"20328","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2019 m.)"},{"item_id":"20374","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2019 m.)"},{"item_id":"20379","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"20408","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauli\u0173 maro prevencijos priemones (2019 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. I)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-03-29
Naujienos 1
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-05
Naujienos 3
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-04-30
Naujienos 3
Miško veisimas (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-04-30
Naujienos 1
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Naujienos 1
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. II)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Parama smulkiesiems ūkiams (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-05-31
Naujienos 3
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2019 m.)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-05-31
Investicijos į miškininkystės technologijas (2019 m.)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-05-31
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. II)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-06-28
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2019 m.)
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-06-28
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2019 m.)
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-06-28
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-06-28
Naujienos 1
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. III)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-05
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. III)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-05
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2019 m.)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-31
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2019 m.)
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-07-31
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2019 m.)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-07-31
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2019 m.)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-08-30
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2019 m.)
Nuo 2019-08-01
Iki 2019-09-30
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.)
Nuo 2019-08-01
Iki 2019-09-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. III)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-09-30
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. IV)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. IV)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2019 m.)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Miško veisimas (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2019 m.)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2019 m. II)
Nuo 2019-10-01
Iki 2019-11-29
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2019 m.)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-12-31
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. IV)
Nuo 2019-10-01
Iki 2019-12-31
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2019 m.)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2019 m.)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-12-31
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-12-31
Parama smulkiesiems ūkiams (2019 m. II)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)
Ekologinis ūkininkavimas (2019 m.)
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2019 m.)
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2019 m.)
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Tiesioginės išmokos

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Tiesioginės išmokos (2019 m.)
Naujienos 6

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Mokslininkų ir žvejų partnerystė (2019 m.)
Nuo 2019-02-04
Iki 2019-04-05
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. I)
Nuo 2019-02-04
Iki 2019-04-05
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2019 m.)
Nuo 2019-02-18
Iki 2019-04-19
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-14
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m.)
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-07-05
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m.)
Nuo 2019-05-13
Iki 2019-07-12
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-05-20
Iki 2019-07-19
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m.)
Nuo 2019-06-17
Iki 2019-08-16
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. II)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-10-04
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-10-04
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2019 m.)
Nuo 2019-09-01
Iki 2019-10-04
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-10-14
Iki 2019-12-13
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2019 m.)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-03-31
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30