(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"44678":[{"item_id":"44783","name":"Mokymai ir \u012fg\u016bd\u017ei\u0173 \u012fgijimas (2023 m.)"},{"item_id":"44784","name":"Parodomieji projektai ir informavimo veikla (2023 m.)"},{"item_id":"44785","name":"Konsultavimo paslaugos (2023 m.)"},{"item_id":"44786","name":"Investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44787","name":"Tvarios investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44788","name":"Investicijos \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105 (finansin\u0117s priemon\u0117s) (2023 m.)"},{"item_id":"44789","name":"Investicijos \u012f bioekonomikos verslus (2023 m.)"},{"item_id":"44790","name":"Investicijos \u012f melioracijos sistemas (2023 m.)"},{"item_id":"44792","name":"Apsaugos priemon\u0117s nuo did\u017ei\u0173j\u0173 pl\u0117\u0161r\u016bn\u0173 daromos \u017ealos (2023 m.)"},{"item_id":"44793","name":"Investicijos \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti galim\u0173 gaivalini\u0173 nelaimi\u0173, nepalanki\u0173 klimato rei\u0161kini\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 padarinius (2023 m.)"},{"item_id":"44794","name":"Jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimas (\u012fskaitant finansines priemones) (2023 m.)"},{"item_id":"44795","name":"Labai smulki\u0173 \u016bki\u0173 pl\u0117tra (2023 m.)"},{"item_id":"44796","name":"Smulki\u0173-vidutini\u0173 \u016bki\u0173 pl\u0117tra (2023 m.)"},{"item_id":"44797","name":"Mi\u0161ko veisimas ir atk\u016brimas (2023 m.)"},{"item_id":"44798","name":"Jaunuolyn\u0173 ugdymas (2023 m.)"},{"item_id":"44799","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44800","name":"Bendruomeni\u0173 inicijuota vietos pl\u0117tra (LEADER) (2023 m.)"},{"item_id":"45171","name":"Investicijos \u012f vyno sektori\u0173 (2023 m.)"},{"item_id":"45172","name":"Sektorin\u0117 parama vaisi\u0173 ir dar\u017eovi\u0173 sektoriuje (2023 m.)"},{"item_id":"45173","name":"\u0160vietimas, mokymas ir technin\u0117 parama (2023 m.)"},{"item_id":"45174","name":"Bi\u010di\u0173 \u0161eim\u0173 atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus \u012fsigijimas, bi\u010di\u0173 lig\u0173 prevencija (2023 m.)"},{"item_id":"45175","name":"Moksliniai tyrimai bitininkyst\u0117s sektoriuje (2023 m.)"},{"item_id":"45176","name":"Bitininkyst\u0117s sektoriaus populiarinimas ir rinkos steb\u0117sena (2023 m.)"},{"item_id":"45177","name":"Medaus ir kit\u0173 bi\u010di\u0173 produkt\u0173 tyrimai (2023 m.)"},{"item_id":"45376","name":"Laukini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 apsauga u\u017e \u201eNatura 2000\u201c teritorijos rib\u0173 (2023 m.)"},{"item_id":"45395","name":"Parama gamintoj\u0173 organizacijoms vaisi\u0173 ir dar\u017eovi\u0173 sektoriuje"}],"9028":[{"item_id":"45288","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2023 m.)"}],"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"44750","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2023 m. I)"},{"item_id":"44751","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2023 m. II) (EURI)"},{"item_id":"44752","name":"Labiausiai nykstan\u010di\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 buveini\u0173 ir EB svarbos nat\u016brali\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2023 m. I)"},{"item_id":"44753","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2023 m.)"},{"item_id":"44754","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2023 m.)"},{"item_id":"44755","name":"Mi\u0161ko veisimas (2023 m.)"},{"item_id":"44756","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2023 m.)"},{"item_id":"44757","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2023 m.)"},{"item_id":"44758","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2023 m.)"},{"item_id":"44759","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. I)"},{"item_id":"44760","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. II)"},{"item_id":"44761","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. III)"},{"item_id":"44762","name":"Pajam\u0173 stabilizavimo priemon\u0117 (Rizik\u0173 fondai) (2023 m.)"},{"item_id":"44763","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44764","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2023 m.)"},{"item_id":"44765","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti rengini\u0173 komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2023 m. I)"},{"item_id":"44766","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2023 m. II)"},{"item_id":"44767","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. I)"},{"item_id":"44768","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. II)"},{"item_id":"44769","name":"Vietos veiklos grupi\u0173 bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2023 m. III)"},{"item_id":"44778","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2023 m.)"},{"item_id":"45345","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (2023 m.)"},{"item_id":"45394","name":"Labiausiai nykstan\u010di\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 buveini\u0173 ir EB svarbos nat\u016brali\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2023 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"45219","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2023 m.)"},{"item_id":"45220","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2023 m.)"},{"item_id":"45221","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2023 m.)"},{"item_id":"45222","name":"Rusijos karin\u0117s agresijos prie\u0161 Ukrain\u0105 neigiamo poveikio ma\u017einimas (2023 m.)"}],"44667":[{"item_id":"45267","name":"Ekologin\u0117 akvakult\u016bros gamyba (2023 m.)"},{"item_id":"45268","name":"Reikaling\u0173 sistem\u0173 ir prietais\u0173 \u012fsigijimas ir \u012frengimas laivuose (2023 m. I)"},{"item_id":"45269","name":"Reikaling\u0173 sistem\u0173 ir prietais\u0173 \u012fsigijimas ir \u012frengimas laivuose (2023 m. II)"},{"item_id":"45270","name":"Gamtotvarkos priemoni\u0173 \u012fgyvendinimas (2023 m.)"},{"item_id":"45271","name":"Gamybin\u0117s investicijos \u012f tvari\u0105 akvakult\u016bros gamyb\u0105 ir susijusias prid\u0117tin\u0119 vert\u0119 kurian\u010dias veiklas (2023 m.)"},{"item_id":"45272","name":"Gyv\u016bn\u0173 ir visuomen\u0117s sveikatos priemon\u0117s (2023 m.)"},{"item_id":"45273","name":"Mokslo atstov\u0173 ir \u017evej\u0173 bendradarbiavimo veiklos (2023 m.)"},{"item_id":"45274","name":"Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2023 m.)"},{"item_id":"45275","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2023 m.)"}],"8919":[{"item_id":"44848","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105 (2023 m.)"},{"item_id":"45366","name":"Pagalba veislininkystei (2023 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER) (2023 m.)
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-31
Naujienos 1
Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų (2023 m.)
Nuo 2023-04-17
Iki 2023-06-20
Naujienos 1
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)
Nuo 2023-05-02
Iki 2023-06-30
Investicijos į vyno sektorių (2023 m.)
Nuo 2023-06-01
Iki 2023-06-30
Parama gamintojų organizacijoms vaisių ir daržovių sektoriuje
Nuo 2023-06-01
Iki 2023-06-30
Naujienos 1
Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)
Nuo 2023-08-01
Iki 2023-09-29
Mokymai ir įgūdžių įgijimas (2023 m.)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-10-31
Miško veisimas ir atkūrimas (2023 m.)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-11-17
Naujienos 1
Parodomieji projektai ir informavimo veikla (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinės priemonės) (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Investicijos į bioekonomikos verslus (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Investicijos į melioracijos sistemas (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Jaunuolynų ugdymas (2023 m.)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius (2023 m.)
Nuo 2023-10-16
Iki 2023-12-15
Naujienos 1
Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos (2023 m.)
Nuo 2023-10-31
Iki 2023-12-29
Labai smulkių ūkių plėtra (2023 m.)
Nuo 2023-10-31
Iki 2023-12-29
Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (2023 m.)
Nuo 2023-10-31
Iki 2023-12-29
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2023 m.)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-12-29
Konsultavimo paslaugos (2023 m.)
Sektorinė parama vaisių ir daržovių sektoriuje (2023 m.)
Švietimas, mokymas ir techninė parama (2023 m.)
Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija (2023 m.)
Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje (2023 m.)
Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena (2023 m.)
Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai (2023 m.)
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Tiesioginės išmokos

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Tiesioginės išmokos (2023 m.)
Nuo 2023-04-17
Iki 2023-06-20
Naujienos 7

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2023 m.)
Nuo 2023-02-01
Iki 2023-04-03
liko 3 dienos
Naujienos 1
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. I)
Nuo 2023-02-01
Iki 2023-04-03
liko 3 dienos
Naujienos 1
Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. I)
Nuo 2023-02-01
Iki 2023-04-03
liko 3 dienos
Naujienos 1
Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas (2023 m. I)
Nuo 2023-01-16
Iki 2023-04-14
Naujienos 2
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. I)
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-02
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2023 m.)
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-02
Naujienos 1
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2023 m. I)
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-05-02
Naujienos 1
Miško veisimas (2023 m.)
Nuo 2023-03-13
Iki 2023-05-31
Naujienos 1
Pajamų stabilizavimo priemonė (Rizikų fondai) (2023 m.)
Nuo 2023-04-03
Iki 2023-06-01
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (2023 m.)
Nuo 2023-05-02
Iki 2023-06-30
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2023 m.)
Nuo 2023-05-02
Iki 2023-06-30
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2023 m.)
Nuo 2023-05-02
Iki 2023-06-30
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2023 m.)
Nuo 2023-03-01
Iki 2023-06-30
Naujienos 1
Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas (2023 m. II)
Nuo 2023-05-02
Iki 2023-06-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (2023 m.)
Nuo 2023-05-08
Iki 2023-07-07
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. II)
Nuo 2023-06-01
Iki 2023-07-31
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2023 m.)
Nuo 2023-06-01
Iki 2023-08-14
Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. II)
Nuo 2023-07-03
Iki 2023-08-31
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. II) (EURI)
Nuo 2023-08-01
Iki 2023-09-29
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2023 m. II)
Nuo 2023-09-01
Iki 2023-10-31
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. III)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. III)
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2023 m.)
Nuo 2023-01-16
Iki 2023-12-29
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2023 m.)
Nuo 2023-03-07
Iki 2023-05-04
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2023 m.)
Nuo 2023-04-03
Iki 2023-06-01
Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas (2023 m.)
Nuo 2023-06-12
Iki 2023-07-13
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2023 m.)
Nuo 2023-08-03
Iki 2023-09-14

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Ekologinė akvakultūros gamyba (2023 m.)
Nuo 2023-05-02
Iki 2023-06-29
Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose (2023 m. I)
Nuo 2023-05-15
Iki 2023-07-13
Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas (2023 m.)
Nuo 2023-05-30
Iki 2023-07-27
Gamybinės investicijos į tvarią akvakultūros gamybą ir susijusias pridėtinę vertę kuriančias veiklas (2023 m.)
Nuo 2023-07-17
Iki 2023-09-14
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (2023 m.)
Nuo 2023-06-05
Iki 2023-09-15
Gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės (2023 m.)
Nuo 2023-08-14
Iki 2023-10-12
Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose (2023 m. II)
Nuo 2023-09-18
Iki 2023-11-16
Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos (2023 m.)
Nuo 2023-09-26
Iki 2023-11-23
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2023 m.)
Nuo 2023-10-03
Iki 2023-11-30
1 2