Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"15072","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2018 m.)"},{"item_id":"15156","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2018 m.)"},{"item_id":"15328","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. I)"},{"item_id":"15329","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2018 m.)"},{"item_id":"15330","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2018 m.)"},{"item_id":"15484","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)"},{"item_id":"15485","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. II)"},{"item_id":"15486","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. III)"},{"item_id":"15487","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15488","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15491","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. III)"},{"item_id":"15492","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15493","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)"},{"item_id":"15494","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15501","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2018 m.)"},{"item_id":"15502","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2018 m.)"},{"item_id":"15503","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. I)"},{"item_id":"15504","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. II)"},{"item_id":"15505","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. I)"},{"item_id":"15508","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2018 m.)"},{"item_id":"15509","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2018 m.)"},{"item_id":"15510","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2018 m.)"},{"item_id":"15516","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. II)"},{"item_id":"15517","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2018 m.)"},{"item_id":"15518","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2018 m.)"},{"item_id":"15519","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15520","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. II)"},{"item_id":"15521","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)"},{"item_id":"15522","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2018 m.)"},{"item_id":"15523","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2018 m.)"},{"item_id":"15524","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2018 m.)"},{"item_id":"15525","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) (EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"15526","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) "},{"item_id":"15527","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2018 m.)"},{"item_id":"15528","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. I)"},{"item_id":"15529","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"15469","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis (2018 m. I)"},{"item_id":"15603","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15604","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. I)"},{"item_id":"15605","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15606","name":"Gamybos ir prekybos planai"},{"item_id":"15767","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m.)"},{"item_id":"15768","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2018 m.)"},{"item_id":"15772","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"15773","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15774","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. II)"},{"item_id":"15777","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2018 m.)"},{"item_id":"15778","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2018 m.)"},{"item_id":"15779","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2018 m.)"},{"item_id":"15780","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15782","name":"Bendradarbiavimo veikla (2018 m.)"},{"item_id":"15783","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2018 m.)"},{"item_id":"15784","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m.)"},{"item_id":"15785","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15786","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15787","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis (2018 m. II)"},{"item_id":"15788","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis (2018 m. III)"}],"8919":[{"item_id":"15551","name":"2018 met\u0173 nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai"},{"item_id":"15813","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2018 m.)"},{"item_id":"15814","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio, maisto \u016bkio ir \u017euvininkyst\u0117s 2015\u20132020 met\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas (2018 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-02-28
Naujienos 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2018 m.)
Nuo 2018-02-01
Iki 2018-03-12
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. I)
Nuo 2018-02-19
Iki 2018-03-19
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)
Nuo 2018-02-19
Iki 2018-03-19
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2018 m.)
Nuo 2018-02-01
Iki 2018-03-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m. I)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-03-30
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Tradicinių amatų centrų plėtra (2018 m.)
Nuo 2018-04-03
Iki 2018-04-30
Miško veisimas (2018 m. I)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. II)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-05-16
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-05-16
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-05-16
Investicijos į miškininkystės technologijas (2018 m.)
Nuo 2018-04-03
Iki 2018-05-31
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2018 m.) (EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)
Nuo 2018-05-02
Iki 2018-06-15
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2018 m. I)
Nuo 2018-04-03
Iki 2018-06-29
Parama smulkiesiems ūkiams (2018 m.)
Nuo 2018-05-02
Iki 2018-06-29
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m. I)
Nuo 2018-03-12
Iki 2018-06-29
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. III)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-07-02
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. III)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-07-02
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2018 m.)
Nuo 2018-07-02
Iki 2018-08-31
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2018 m.)
Nuo 2018-06-01
Iki 2018-08-31
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2018 m.)
Nuo 2018-08-01
Iki 2018-09-28
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. IV)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2018 m. II)
Nuo 2018-08-01
Iki 2018-10-31
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Miško veisimas (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2018 m.)
Nuo 2018-11-02
Iki 2018-11-30
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2018 m.)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-11-30
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-12-31
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m. II)
Nuo 2018-12-03
Iki 2018-12-31
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-12-31
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 6 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Gamybos ir prekybos planai
Nuo 2018-02-01
Iki 2018-03-02
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis (2018 m. I)
Nuo 2018-01-15
Iki 2018-03-16
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-02-05
Iki 2018-04-06
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2018 m. I)
Nuo 2018-02-05
Iki 2018-04-06
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2018 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-02-05
Iki 2018-04-06
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m.)
Nuo 2018-03-05
Iki 2018-05-04
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-03-05
Iki 2018-05-04
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-15
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-15
Rinkodaros priemonės (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-15
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-05-07
Iki 2018-07-05
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m.)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-08-03
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis (2018 m. II)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-08-03
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2018 m.)
Nuo 2018-07-02
Iki 2018-09-03
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-08-06
Iki 2018-10-05
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2018 m. II)
Nuo 2018-08-06
Iki 2018-10-05
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2018 m.)
Nuo 2018-09-24
Iki 2018-11-23
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis (2018 m. III)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-12-03
Bendradarbiavimo veikla (2018 m.)
Nuo 2018-11-02
Iki 2018-12-04
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
2018 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai
Nuo 2018-01-22
Iki 2018-02-23
liko 3 dienos
Naujienos 2
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2018 m.)
Iki 2018-03-08
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas (2018 m.)
Nuo 2018-02-08
Iki 2018-03-09