Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Tarptautinis bendradarbiavimas

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) tikslai ir uždaviniai, susiję su tarptautiniu bendradarbiavimu, yra neatskiriami nuo bendrų užsienio politikos bei ilgalaikės valstybės raidos strategijos uždavinių: puoselėti bendradarbiavimą regione ir užsienyje, tapti efektyvia Europos Sąjungos nare, stiprinti Lietuvos autoritetą pasaulyje, skleisti demokratijos, tolerancijos ir dialogo vertybes.
 
Siekdama įgyvendinti iškeltus tikslus, NMA dalyvauja:
 
ES šalių narių mokėjimo agentūrų direktorių konferencijose
 
Konferencijos organizuojamos kiekvienų metų pavasarį ir rudenį, jas rengia tuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios šalys. Į šį renginį susirenka ES bei šalių kandidačių mokėjimo agentūrų vadovai, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų atstovai, kiti pareigūnai.
 
MARS konferencijose
 
Metinėse MARS (Monitoring Agricultural Resources) konferencijose dalyvauja specialistai, atsakingi už ES paramos lėšomis remiamų projektų kontrolę, prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą. Konferencijos išvados taip pat pristatomos ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje.
 
ES  šalių narių Panta Rhei asociacijos konferencijose
 
ES šalių narių mokėjimo agentūrų informacinių technologijų atstovus vienijančios asociacijos Panta Rhei konferencijos vyksta kas pusmetį. Jose aptariami mokėjimo agentūroms aktualūs klausimai, ypač daug dėmesio skiriant informacinių technologijų plėtrai, jų saugumo, patikimumo užtikrinimo, pritaikymo naujiems reikalavimams ir kt. klausimams. Šiuose renginiuose dalyvauja atstovai iš visų ES šalių narių ir šalių kandidačių, taip pat iš Europos Komisijos bei Europos Audito Rūmų.
 
Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūrų konferencijose
 
Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūrų, administruojančių ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, konferencijos rengiamos kiekvienais metais vis kitoje šalyje ir yra skirtos pasidalyti gerąja patirtimi bei aptarti paramos administravimo aktualijas.
 
Learning Network veikloje
 
Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų įsteigtas Learning Network tinklas siekia koordinuoti praktinį mokėjimo agentūrų bendradarbiavimą, mažinti administracinę naštą, įgyvendinti elektroninę valdžią, sukurti ekspertų grupes. Šis tinklas atlieka ir patariamąją funkciją Panta Rhei bei mokėjimo agentūrų direktorių konferencijose. Tinklo susitikimai paprastai vyksta Belgijoje, Olandijoje arba kitose ES šalyse narėse kas 2–3 mėn.
  
NMA PATIRTIS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE
 
 • 2010 m. trumpalaikis ES Dvynių projektas „Bulgarijos mokėjimo agentūros pieno sektoriaus administracinių gebėjimų stiprinimas siekiant sėkmingai įgyvendinti pieno kvotų prekybos sistemą“.
 • 2011 m. projektas „Lietuvos ir Skandinavijos šalių mokėjimo agentūrų administracinių gebėjimų stiprinimas“. Tai – NMA, Švedijos ir Suomijos mokėjimo agentūrų bendras projektas, įgyvendintas pagal Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. 
 • 2012 m. projektas „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant teritorinius skyrius“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. 
 • 2013 - 2015 m. ES Dvynių projektas „Parama kaimo plėtros programai pagal IPARD“. Projektą įgyvendina Olandijos, Lietuvos ir Estijos konsorciumas. NMA šiame projekte dalyvavo kaip jaunesnysis partneris.
 • 2013 m. projektas „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. 
 • 2014 m. projektas „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.  
 • 2015 m. projektas „Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
 • 2016 - 2017 m. EK Techninės pagalbos projektas Azerbaidžane EuropeAid/136256/DH/SER/AZ „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo“.
 • 2016 - 2017 m. EK Trumpalaikis Dvynių projektas Makedonijoje „Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams“. Projektą įgyvendina LR Finansų ministerija, CPVA ir NMA.
 • 2016-2017 NMA drauge su Venecijos regiono mokėjimo agentūra (AVEPA, Italija) ir dar 10 ES šalių narių įgyvendino EK OLAF projektą SafeNet„Europos kovos su sukčiavimu tinklo stiprinimas” pagal EK OLAF Hercules III programą. Projekto tikslas –  pasidalinti kovos su sukčiavimu patirtimi.
 • 2016 - 2018 m. Tarptautinis projektas „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie  BŽŪP įgyvendinimo“ pagal EK programą „HORIZON 2020“.
 • 2017–2019 Europos kosmoso agentūros projektas Sen4CAP dėl palydovinės informacijos panaudojimo, siekiant BŽŪP supaprastinimo po 2020 metų.
 
BENDRADARBIAVIMAS  SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS
 
NMA glaudžiai bendradarbiauja su ES šalių narių mokėjimo agentūromis (Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Prancūzija, Rumunija, Olandija, Slovėnija), aktyviai dalyvauja bendruose projektuose su Rytų partnerystės šalimis (Ukraina, Moldova), su ES šalimis kandidatėmis (Juodkalnija, Albanija, Serbija, Turkija).
 
Šis bendradarbiavimas vyksta įgyvendinant dvišalius ir/ar daugiašalius tarptautinius projektus, organizuojant seminarus ir mokomuosius vizitus, finansuojamus iš TAIEX programos bei kitų šaltinių. Glaudus bendradarbiavimas vyksta ir su institucijomis, su kuriomis NMA pasirašė Dvišalio bendradarbiavimo sutartis, t.y. su mokėjimo agentūromis Kroatijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Moldovoje, Lenkijoje. Pasirašyta Trišalio bendradarbiavimo sutartis tarp NMA, Lenkijos mokėjimo agentūros (Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra) ir administruojančio nacionalinę paramą Ukrainos valstybinio ūkininkų fondo. Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su Turkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos institucija (ARDSI). 

 
Atsakingų asmenų kontaktai
 
Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistė Salomėja Rybokienė
 
 
Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistė Karolina Jurkonytė
 
telefonas +370 5 252 6739,
faksas +370 5 252 6945,
el. paštas crypt:c2Fsb21lamEucnlib2tpZW5lQG5tYS5sdA==:xx
 
telefonas +370 5 252 6527,
faksas +370 5 252 6945,
el. paštas crypt:a2Fyb2xpbmEuanVya29ueXRlQG5tYS5sdA==:xx
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 11 d. 16:11