Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema apima visą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) struktūrą, procedūras ir esančius išteklius, taip pat padeda užtikrinti efektyvią kokybės vadybą, orientuotą tiek į klientą, tiek į vidinę veiklą. 
 
Pagrindiniai kokybės vadybos sistemos principai, taikomi mūsų organizacijoje, yra orientacija į kliento lūkesčius, lyderystė, procesinis požiūris, matavimas, nuolatinis gerinimas. 
 
Kokybės vadybos sistema NMA buvo įdiegta 2010 m. įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-012). Šis projektas, finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
 
NMA įdiegta kokybės vadybos sistema yra paremta LST EN ISO 9001:2015 standartu. 
 
2017 m. birželio mėnesį vykusio sertifikavimo priežiūros  ir pokyčių vertinimo audito metu buvo nustatyta, kad NMA galutinai įdiegė naujos redakcijos ISO 9001:2015 reikalavimus, prižiūri ir nuolat tobulina jų rezultatyvų taikymą. Atsižvelgiant į  audito rezultatus ir išvadas, NMA kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001:2015 reikalavimus, išduodant tai patvirtinančius sertifikatus.
 
2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema pagal ISO 31000:2009 standarto nuostatas.
 
Efektyvus rizikų valdymas – viena iš pagrindinių sąlygų siekiant įgyvendinti NMA strateginius tikslus. Identifikuotoms ir įvertintoms NMA veiklos rizikoms yra numatytos jų valdymo priemonės, sudarytas rizikų valdymo priemonių planas.
  
Nuo 2014 m. sausio mėn. NMA veikia subalansuotų rodiklių sistema – vienas iš plačiausiai taikomų privataus ir viešojo sektoriaus organizacijoje strateginio valdymo ir veiklos matavimo įrankių. 
 
Subalansuotų rodiklių informacinė sistema padeda suformuluotus rodiklius apskaičiuoti ir ataskaitų, schemų forma atvaizduoti įvairiais būdais – tiek visos NMA mastu, tiek smulkiausio padalinio ir darbuotojų lygmeniu. Vadovaujantis Subalansuotų rodiklių informacine sistema, galima ne tik darbuotojų pastangas orientuoti į NMA strateginių tikslų įgyvendinimą, atlikti veiklos stebėseną, įvertinti NMA veiklos rezultatus, bet ir nustatyti tobulintinas sritis.
 
NMA įdiegta kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos nusistatytos politikos ir tikslų. Kokybės valdymas NMA padeda gerinti teikiamų produktų ir paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus taip gerinant vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą.
 
Susipažinti su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą (18.48 KB).
 
Sertifikatas: 
 
NMA kokybės vadybos sistemą sertifikavo ir priežiūros auditus atlieka „Bureau Veritas Lit“.
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 28 d. 11:23