Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema apima visą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) struktūrą, procedūras ir esančius išteklius, taip pat padeda užtikrinti efektyvią kokybės vadybą, orientuotą tiek į klientą, tiek į vidinę veiklą. 
 
Pagrindiniai kokybės vadybos sistemos principai, taikomi mūsų organizacijoje, yra orientacija į kliento lūkesčius, lyderystė, procesinis požiūris, matavimas, nuolatinis gerinimas. 
 
Kokybės vadybos sistema NMA buvo įdiegta 2010 m. įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-012). Šis projektas, finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
 
NMA įdiegta kokybės vadybos sistema yra paremta LST EN ISO 9001:2008 standartu. 
 
2016 m. birželio mėnesį vykusio sertifikavimo atnaujinimo audito metu buvo nustatyta, kad NMA puikiai prižiūri ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemas. Atsižvelgiant į pastarojo audito rezultatus ir išvadas, NMA kokybės vadybos sistema rekomenduota sertifikuoti ateinančiam trijų metų ciklui.
 
2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema kuri atitinka ISO 31000:2009 standarto nuostatas.
 
Efektyvus rizikų valdymas, tai viena iš pagrindinių sąlygų siekiant įgyvendinti NMA strateginius tikslus. Identifikuotoms ir įvertintoms NMA veiklos rizikoms yra numatytos jų valdymo priemonės, sudarytas rizikų valdymo priemonių planas.
 
Nuo 2010 m. NMA taip pat taiko Bendrąjį vertinimo modelį (BVM) – veiklos įsivertinimo ir tobulinimo metodą.
 
Nuo 2014 m. sausio mėn. NMA veikia subalansuotų rodiklių sistema – vienas iš plačiausiai taikomų privataus ir viešojo sektoriaus organizacijoje strateginio valdymo ir veiklos matavimo įrankių. 
 
Subalansuotų rodiklių informacinė sistema padeda suformuluotus rodiklius apskaičiuoti ir ataskaitų, schemų forma atvaizduoti įvairiais būdais – tiek visos NMA mastu, tiek smulkiausio padalinio ir darbuotojų lygmeniu. Vadovaujantis Subalansuotų rodiklių informacine sistema, galima ne tik darbuotojų pastangas orientuoti į NMA strateginių tikslų įgyvendinimą, atlikti veiklos stebėseną, įvertinti NMA veiklos rezultatus, bet ir nustatyti tobulintinas sritis.
 
NMA įdiegtos kokybės vadybos sistemos pagalba nuolat gerinama teikiamų paslaugų kokybė, nuolat tobulinami veiklos metodai, rezultatyvumo ir efektyvumo gerinimo būdai. Veikianti kokybės vadybos sistema skatina nuolat kelti veiklos procesų technologinį lygį ir specialistų bei darbuotojų kvalifikaciją, mažinti klaidų skaičių bei didinti produktyvumą.
 
Susipažinti su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą. (18.48 Kb)
 
Sertifikatas: 
 
NMA kokybės vadybos sistemą sertifikavo ir priežiūros auditus atlieka „Bureau Veritas Lit“.
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 12 d. 10:56