Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjai pakartotinai kviečiami kreiptis dėl paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.05

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjai pakartotinai kviečiami kreiptis dėl paramos

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjai pakartotinai kviečiami kreiptis dėl paramos
Nuo spalio 7 d. iki gruodžio 6 d. pakartotinai renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (supaprastintąsias taisykles).
 
Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių, o pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Šios paramos tikslas yra skatinti investicijas į perdirbimo sektorių bei kurti naujas darbo vietas.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Lėšos priemonės veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).
 
Pagal šią priemonę finansuojamos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, technologinių inžinerinių sistemų įrengimo išlaidos. Taip pat remiamas naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas bei programinės įrangos įsigijimas. Finansuojamos N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir O kategorijos (ne daugiau kaip 2 vienetai) transporto priemonių įsigijimo išlaidos, jeigu įrodomas jų techninis poreikis, projekto viešinimo išlaidos, kurios atliekamos pagal Viešinimo taisyklėse nustatytą tvarką, bei bendrosios išlaidos, kurių finansuojama dalis gali sudaryti iki 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio. Išsamesnis finansuojamų (netinkamų finansuoti) išlaidų sąrašas bei reikalavimai išlaidoms pagrįsti pateikti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 259 905 Eur paramos lėšų. Didžiausia galima suma projektui yra 50 tūkst. Eur. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Projektų pirmumo atrankos vertinimas
 
Tuo atveju, kai visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, NMA pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sugrupuoja paramos paraiškas pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus.
 
Jeigu visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai pagal kvietimą paskirstyti paramos sumai, vertinant bus vadovaujamasi taisyklėse nustatytu reikalavimu – projektas turi surinkti privalomą mažiausią projektų pirmumo atrankos balų skaičių – 40 privalomųjų balų. Jeigu paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška toliau nebus vertinama ir NMA apie tai informuos pareiškėją, nurodydama priežastis.
 
Su projektų pirmumo atrankos kriterijais ir už atitiktį kriterijams skiriamais balais galima susipažinti kvietime teikti paraiškas.
 
Sudaroma paramos sutartis
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima NMA, vadovaudamasi NMA projektų atrankos komiteto atrankos rekomendacijomis, ir apie jį informuoja pareiškėją. Po sprendimo skirti paramą priėmimo NMA inicijuoja paramos sutarties sudarymą. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.
 
Pareiškėjo (paramos gavėjo) įsipareigojimai
  • Apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur.
  • Nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos.
  • Be rašytinio NMA sutikimo neįkeisti, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
  • Su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos, pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir apimtis, baigus numatytus statybos statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus pateikti statybos baigimo dokumentus (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu).
  • Užtikrinti, kad įsigytos investicijos įgyvendinus projektą atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai.
  • Užtikrinti, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
 
Paramos paraišką ir su paramos paraiška pateikiamus dokumentus galima teikti šiais būdais:
  • asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar per kurjerį;
  • elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA internetinėje svetainėje (https://www.nma.lt/);  
  • Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt.
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto tinklalapyje.
  
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų, norint gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nurodytų įsipareigojimų. Nustatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 6 d. 11:43