Žvejybos įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.31

Žvejybos įmonės kviečiamos teikti paraiškas

Žvejybos įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Žvejybos įmonės antrą kartą šiais metais kviečiamos teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki spalio 26 d.
 
Teikti paraiškas kviečiamos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, ir nuosavybės teise valdančios Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus. Taip pat įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir/arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, bei turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir/arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Minėtos įmonės turi būti vykdžiusios žvejybos veiklą ne mažiau kaip 60 dienų per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 136 778 Eur.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;, o projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Jei paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršys planuojamą paskirstyti paramos sumą, , pirmiausia bus atliekamas paraiškų pirmumo atrankos vertinimas ir jos sugrupuojamos pagal projektų atrankos kriterijus:
 • nepageidaujamos priegaudos sumažėjimas įgyvendinus projektą (atitiktis kriterijui įvertinama lyginant ataskaitinių metų rodiklį su rodikliu, pasiektu pirmais metais po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos metų):
  • nuo 10 proc. iki 20 proc. įskaitytinai – skiriami 5 balai;
  • nuo daugiau nei 20 proc. iki 30 proc. įskaitytinai – skiriama 10 balų;
  • nuo daugiau nei 30 proc. iki 50 proc. įskaitytinai – skiriama 15 balų;
  • daugiau nei 50 proc. – skiriama 20 balų;
 • įrangos, į kurią investuojama, paskirtis. Investuojama į įrangą, kuria:
  • ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui – skiriama 20 balų ir (arba);
  • apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi pagal Direktyvą 92/43/EEB arba Direktyvą 2009/147/EB, jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių atrankumas ir jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams – skiriama 20 balų;
  • jei projektas numato investicijas į abiejų Taisyklių 20.2.1–20.2.2 papunkčiuose nurodytų tipų įrangą, balai sumuojami iš viso skiriant 40 balų;
 • pareiškėjo žvejybos trukmė per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas žvejybos laivų savininkams, kurių laivai, per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, daugiau dienų vykdė žvejybos veiklą, (bet ne mažiau kaip 60 dienų):
  • nuo daugiau kaip 60 dienų iki 80 dienų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
  • nuo daugiau kaip 80 dienų iki 100 dienų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo daugiau kaip 100 dienų iki 150 dienų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • daugiau kaip 150 dienų – suteikiama 20 balų;
 • įrangos, įsigytos pagal projektą, panaudojimo intensyvumas. Laimikio, pagaunamo naudojant įrangą, įsigytą pagal projektą, dalis (atitikties kriterijui rodiklis turi būti pasiektas pirmais metais po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos metų ir išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį):
  • nuo 30 proc. iki 50 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo daugiau nei 50 proc. iki 70 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • daugiau nei 70 proc. – suteikiama 20 balų.
Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu projektų atrankos metu nustatomas mažesnis nei 30 balų skaičius, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškoms, surinkusioms 30 ir daugiau balų atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 12 d. 08:24