Žuvų perdirbimo įmonės gali teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.11

Žuvų perdirbimo įmonės gali teikti paraiškas

Žuvų perdirbimo įmonės gali teikti paraiškas
Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės nuo spalio 14 d. iki gruodžio 13 d. galės teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Pareiškėjai gali kreiptis dėl investicijų į perdirbimo sektorių skatinimo bei naujų darbo vietų kūrimo, kad galėtų prisidėti prie Europos Sąjungos horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo.
 
Parama nedidelėms perdirbimo įmonėms
 
Investicijoms į žuvininkystės perdirbimo sektorių skatinti skirtos paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios ar planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 1 441 631 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.
 
Remiamos veiklos
 
Paramos lėšas galima investuoti į procesus, kurie padės taupyti energiją, mažins poveikį aplinkai, įskaitant atliekų apdorojimą bei saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimą.
 
Parama teikiama pareiškėjams, vykdantiems veiklas, susijusias su ekologinių akvakultūros produktų, šalutinių produktų (susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos) bei sužvejoto žuvų laimikio, kuris negali būti skirtas žmonėms vartoti, perdirbimu. Taip pat remiamos investicijos, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ar organizavimo sistemas.
 
Finansuojamos ir statybų išlaidos
 
Paramos lėšomis finansuojami numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto darbai. Pavyzdžiui, projekto lėšos gali būti skirtos žuvininkystės ir (ar) akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtoms patalpoms statyti, rekonstruoti ar kapitalinio remonto darbams atlikti, technologinėms inžinerinėms sistemoms įrengti.
 
Taip pat parama gali būti suteikiama naujai technikai ir įrangai įsigyti, infrastruktūrai kurti, viešinimo, bendrosioms projekto bei kitoms išlaidoms apmokėti.
 
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 Eur.
 
Pareiškėjo įsipareigojimai
 
Nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą bei nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos. Taip pat su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos, pareiškėjas turės pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir apimtis bei iki projekto įgyvendinimo pabaigos pasiekti ir iki kontrolės pabaigos išlaikyti paraiškoje prognozuotus projekto priežiūros rodiklius.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas privalo užtikrinti ir visų kitų Įgyvendinimo taisyklėse numatytų įsipareigojimų laikymąsi.
 
Būtina surinkti 40 atrankos balų
 
Žvejybos ir akvakultūros perdirbimo įmonių projektai bus vertinami pagal 10 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Į paramą galės pretenduoti tik projektai, kurie surinks bent 40 privalomų balų. Privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Jeigu surinktose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų prioritetinė eilė pagal atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams.
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paramos paraišką ir su paramos paraiška pateikiamus dokumentus galima teikti šiais būdais:
  • asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar per kurjerį;
  • elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA internetinėje svetainėje (https://www.nma.lt/);  
  • ŽŪM informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt;
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto tinklalapyje.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 11 d. 08:51