Žuvininkystės sektoriaus atstovai pakartotinai gali kreiptis dėl investicijų į infrastruktūrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.21

Žuvininkystės sektoriaus atstovai pakartotinai gali kreiptis dėl investicijų į infrastruktūrą

Žuvininkystės sektoriaus atstovai pakartotinai gali kreiptis dėl investicijų į infrastruktūrą
Nuo spalio 21 d. iki gruodžio 20 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pakartotinai renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“.
 
Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Kas gali teikti paraiškas gauti paramą?
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti savivaldybės administracijos, valstybės arba savivaldybės įstaigos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonės. Paramos paraiškos teikiamos ir projektas įgyvendinamas su partneriu ar partneriais.
 
Koks galimas intensyvumas?
 
Didžiausia galima suma projektui yra 200 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 802 896 eurų.
 
Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga ir projektas atitinka šios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus; iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra įmonė.
 
Kokia veikla yra remiama?
 
Siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą ir darbo sąlygas – pagal priemonę parama skiriama iškrovimo vietų infrastruktūrai gerinti, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius. Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.
 
Ar reikia teikti verslo planą?
 
Verslo planas teikiamas, jei pareiškėjas yra įmonė, tačiau jei paraišką teikia savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, verslo plano teikti nereikia.
 
Kokie keliami reikalavimai?
 
Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
  • turėti projekte numatytų statybos darbų, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, statybą leidžiantį dokumentą.
 
Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?
 
Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau nei per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Ar yra numatytas kontrolės laikotarpis?
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75, 3.33 papunktyje numatyta, jog žuvininkystės projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės žuvininkystės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje numatytų įsipareigojimų, jei įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.
 
Kur ir kaip galima pateikti paraišką?
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Paraiška turi būti atspausdinta ir popierinis jos egzempliorius pateiktas pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba el. paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto tinklalapyje.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 21 d. 08:34