Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.06.04

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas
Nuo pirmadienio, t. y. birželio 7 d., žuvininkystės sektoriaus atstovai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles.
 
Nuo birželio 7 d. iki rugpjūčio 6 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles. Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).
 
Kas gali teikti paraišką?
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka minėtų taisyklių reikalavimus. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Koks šios priemonės tikslas?
 
Priemonės tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Koks galimas paramos intensyvumas?
 
Didžiausia galima suma vienam projektui yra 50 000 eurų.
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriami 300 000 eurų.
 
Projektams įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o įmonėms, kurios negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos intensyvumas iki 80 proc. gali būti suteikiamas, jei:
  • projektą įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, ir (arba) pareiškėjas, vykdantis verslinę žvejybą vidaus vandenyse žvejybos laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų žvejybos įrankių, išvardytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 (2) I priedo 3 lentelėje;
  • projektą įgyvendina kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą ir (arba) verslinę žvejybą vidaus vandenyse žvejybos laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų žvejybos įrankių.
Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Už ką skiriami papildomi atrankos balai?
 
Pareiškėjas papildomus balus gali gauti priklausomai nuo to, ar projektu planuojama didinti bendrąją pridėtinę vertę, tenkančią vienam darbuotojui (proc.), atsižvelgiant į pareiškėjo sužvejoto laimikio perdirbimą, rinkodarą, tiesioginės prekybos vertės dalį (proc.), žvejybos veiklos zoną, pareiškėjo dydį, ar planuojama sukurti nuolatinių naujų darbo vietų ir jei daugiau kaip 60 proc. viso ataskaitiniais metais pagauto laimikio yra sužvejota atrankiosios verslinės žvejybos įrankiais.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 privalomųjų balų.
 
Kokie pareiškėjo įsipareigojimai?
  • Pareiškėjas įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio NMA sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
  • Pasiekti paramos paraiškoje numatytus projekto priežiūros rodiklius, kuriems taikoma  pasiekimų kontrolė.
  • Sutikti, kad jo veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu.
  • Pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos). Baigus numatytus statybos (naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, kapitalinį remontą) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus pateikti statybos baigimo dokumentus (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu).
 
Kaip teikti paraišką?
 
Paramos paraišką ir su paramos paraiška pateikiamus dokumentus galima teikti šiais būdais:
  • asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar per kurjerį;
  • elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA internetinėje svetainėje (https://www.nma.lt/);  
  • Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt.
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto tinklalapyje.
  
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikiama tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų, paramai gauti svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nurodytų įsipareigojimų. Nustatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 4 d. 10:43